Volume 3 · Number 1

In this Number

(19 papers)

SOFTWARE ENGINEERING

COMPUTER SCIENCE

F. E. Geche, O. Yu. Mulesa, A. Ye. Batyuk, V. Yu. Smolanka
DOI: https://doi.org/10.23939/ujit2021.03.044
44-48

COMPUTER ENGINEERING

CYBERSECURITY

V. V. Riznyk, D. Yu. Skrybaylo-Leskiv, V. M. Badz, C. I. Hlod, V. V. Liakh, Y.-M. Kulyk, N. B. Romanjuk, K. I. Tkachuk, V. V. Ukrajinets
DOI: https://doi.org/10.23939/ujit2021.03.099
99-105

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

R. I. Liskevych, O. I. Liskevych, K. M. Obelovska, R. P. Panchyshyn
DOI: https://doi.org/10.23939/ujit2021.03.114
114-119

MEMORY PAGES