Інструкція для авторів

Статті публікуються за тематикою наукового журналу та мають відповідати сучасному рівню науки та техніки, бути актуальними, не опублікованими раніше в інших виданнях. Відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату і коректність висновків, правильність цитування наукових джерел і посилання на них несе автор статті.

До друку приймаються статті написані українською чи англійською мовами. Обсяг статті разом із рефератом — 5-10 сторінок формату А4 (включаючи таблиці, графіки, рисунки).

Вимоги до оформлення статті:

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 97, Word XP, Word 2003, відповідно до таких вимог: 

 1. Формат видання А4 (210×297 мм). 
  • відступи: ліворуч — 1,8 см, праворуч — 2,5 см, зверху — 2 см, знизу — 2,7 см; до верхнього колонтитула — 1,25 см, до нижнього — 1,6 см. 
  • колонцифра нижня, по центру сторінки. 
 2. Основний текст: гарнітура Times New Roman, шрифт — кегль 11. Відступ першого рядка — 1 см. Міжрядковий інтервал — 1,1. Виключка за форматом.
 3. Рисунки та графіки у статтю вставляють в розріз сторінки — залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times New Roman, 10, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об’єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер). 
 4. Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі МS Excel або у МS Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Перед таблицею вказують нумераційний заголовок (наприклад, Таблиця 1) — 11 кеглем, по правому краю таблиці, курсивом. Основний текст таблиці (у графках) подається 10 кеглем. Назви таблиць розміщують по центру сторінки 11 кеглем, п/ж, пряме.
 5. Формули подають у форматі Equation 3–5, вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний — 11 пт, великий індекс — 9 пт, маленький індекс — 7 пт, великий символ — 18 пт, маленький символ — 11 пт. 

Порядок оформлення

У першому рядку праворуч вказують УДК(п/ж); у кожному наступному рядку вказуються:

 1. Ініціали та прізвища співавторів вказують через кому та пробіл (п/ж), виключка — вправо.
 2. Назви та адреси організацій, в яких працюють співавтори (автор), виключка — вправо.
 3. Назва статті — Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц.
 4. Знак «©», імена та прізвища співавторів (автора), курсив, виключка — вліво.
 5. Анотації українською та англійською мовами (до 400-500 знаків; курсив), п/ж, відступ зліва — 1 см, відступ першого рядка — 1 см; саме слово анотація вказувати не потрібно.
 6. Ключові слова (не більше ніж 8 слів, після відповідної анотації), п/ж, відступ зліва — 1 см, відступ першого рядка — 1 см.
 7. Текст статті українською мовою з дотриманням структури (кожен підзаголовок статті— Times New Roman, 11, малими літерами, п/ж, п/ц):
  1. Постановка проблеми. 
  2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
  3. Формулювання цілі статті. 
  4. Виклад основного матеріалу. 
  5. Висновки. 
  6. Список літератури (згідно з ДСТУ 7.1:2006) — Times New Roman, 11, малими літерами, курсив. 
  7. Reference (латинкою, з перекладом назви та транслітерацією українських і російських публікацій).
  8. Реферат статті англійською мовою (0,5-1 сторінка, оформлення згідно вимог до статті лише без анотацій, списку використаних джерел і Reference). Підзаголовки реферату:
   • Research Methodology. 
   • Results. 
   • Novelty. 
   • Practical Significance. 

До редколегії журналу потрібно подати:

 1. Текст статті з дотриманням зазначених вимог.
 2. Відомості про автора українською та англійською мовами: прізвище, ім’я по батькові; ступінь, звання, посада, місце роботи, ВНЗ, місто, країна. Номер телефону та адреса для отримання збірника.

Після того, як члени редколегії розглянули подану статтю та рецензенти надали рекомендацію на опублікування, авторові повідомляється про дозвіл на її публікацію. Стаття може бути повернена для доопрацювання.