РОЗРОБЛЕННЯ СЕНТИМЕНТ АНАЛІЗАТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ CHATGPT ДЛЯ ФОНДОВОГО РИНКУ

https://doi.org/10.23939/cds2024.01.107
Надіслано: Березень 12, 2024
Переглянуто: Березень 28, 2024
Прийнято: Квітень 01, 2024
1
Національний університет Львівська політехніка
2
Національний університет Львівська політехніка
3
Національний університет Львівська політехніка

На сьогодні важлива проблема фінансового успіху полягає у пошуку ефективних підходів до торгівлі, які б могли адаптуватися до швидкозмінних умов ринку та забезпечувати високу дохідність інвестицій. На основі проведеного аналізу літературних джерел ChatGPT визначено як перспективну технологію, яка ефективніша за FinBert у використанні як компоненти для проведення сентиментального аналізу акцій. Також дослідження показують задовільну ефективність та продуктивність роботи ChatGPT. У відомих джерелах немає детального розкриття теми автоматизації процесу сентимент аналізу та тестування моделі ChatGPT на великих даних. Метою виконаних досліджень є розроблення автоматизованої системи для аналізу сентименту на основі ChatGPT з інтегрованим агрегатором новин для збору та аналізу фінансових даних. У дослідженні деталізовано створення комплексного ескізу системи. Наведено план, який охоплює весь спектр запропонованої системи. Розроблено попередню архітектуру додатку, що забезпечує візуальне та структурне представлення того, як різні компоненти системи взаємодіють та функціонують узгоджено. Цей архітектурний план слугує дорожньою картою для впровадження та розгортання автоматичного сентимент аналізатора, забезпечуючи чіткість і точність його розробки. Побудовано первинні діаграми зв’язків між сутностями у системі та запропоновано алгоритм її роботи. Подальші дослідження передбачають створення мінімальної робочої системи сентимент аналізатора та оцінювання її ефективності та якості роботи.

[1] G.Fatouros, J.Soldatos, K.Kouroumali, G.Makridis, D.Kyriazis, “Transforming Sentiment Analysis in the Financial Domain with ChatGPT”, Preprint submitted to Machine Learning with Applications, 2023, https://arXiv.org/pdf/2308.07935.pdf

[2] A.Lopez-Lira, Y.Tang, “Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models”, 2023, Available at SSRN: https://doi.org/10.2139/ssrn.4412788

[3] U.Mumtaz, S.Mumtaz, “Potential of ChatGPT in predicting stock market trends based on Twitter Sentiment Analysis”, 2023, https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.06273

[4]  Z.Wang, Q.Xie, Y.Feng, Z.Ding, Z.Yang, R.Xia, “Is ChatGPT a Good Sentiment Analyzer? A Preliminary Study”

[5] D.Guaglianone, “Sentiment analysis using ChatGPT: Boost your research using AI”, 2024, https://www.kiquix.com/how-to/sentiment-analysis-using-chatgpt-boost-your-research-using-ai/

[6] Telegram API [Електронний ресурс] – режим доступу: https://core.telegram.org/

[7] Telethon’sDocumentation [Електронний ресурс] – режим доступу: https://docs.telethon.dev/en/stable/