Спеціалізовані комп'ютерні системи на базі ІВМ РС

Автори: 
Тимчишин В.О.

Створені комп’ютерний пакет оптимізації спеціалізованих комп’ютерних систем (СКС) і методика його використання для проектування різних СКС дозволили виявити і розробити оптимізовані вузли для наступного компонування ними СКС відкритої архітектури. Плата розширення для шини ISA комп’ютерів IBM PC (електронний накопичувач 1М і відображений на пам’ять 24-розрядний порт виведення) забезпечила скорочення затрат коштів і часу на побудову оптимальних СКС для басейну і банку.

1. Мельник А.О., Тарасенко В.П. Сучасні ситуативно-методологічні аспекти створення спеціалізованих комп’ютерних систем // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. -1997.- №1. -С.18-21. 2. Тимчишин В.О. Технiко-економiчний аналiз шляхiв створення мережi інтелектуальних вимiрювально-керуючих модулiв. Київ, - 1997, № 6. с. 43-51. 3. Кочан В.В., Тимчишин В.О. Особливості застосування методів двокритеріальної оптимізації в пакеті програм дослідження якості комп’ютерних систем // Вісн. ДУ "Львівська політехніка". - 1998. - № 337. - С. 175-178. 4. Кочан В.В., Тимчишин В.О. Синтез оптимальних структур низьковартісних комп’ютерних систем // Вісн. ДУ "Львівська політехніка". - 1998. - № 356. - С. 134 -14 4. 5. Васильків Н.М., Кочан В.В., Саченко А.О., Тимчишин В.О. Контролер з дистанційною реконфігурацією для адаптивної вимірювально-керуючої мережі // Вісн. ДУ "Львівська політехніка". - 1998. - № 350. - С. 13-19. 6. A.Sachenko, V.Tymchyshyn, D.Zhang. Low Cost Hardware and Software Components for Intelligent Information Control Systems // Preprints of 5th IFAC Symp. on Low Cost Automation (LCA'98). - Shenyang, P.R.China. - 1998.- P. TS9-21 - TS9-26. 7. Бучкин Л.В., Безрукий Ю.Л. Дисковая подсистема IBM-совместимых персональных компьютеров. - М., 1993. 8. Фролов А.В., Фролов Г.В. Локальные сети персональных компьютеров. Монтаж сети, установка программного обеспечения. М., 1994. 9. Гудков Ю.И. Базовые модули обработки информации для портативных контрольно-измерительных устройств / Тез. докл. IX науч.-техн. конф. Датчики и преобразователи информации систем измерения, контроля и управления "Датчик-97" // Под ред. проф. Азарова. - М., 1997. с. 318. 10. Нортон П. Персональный компьютер фирмы IBM и операционная система MS-DOS. - М., 1991. 11. Atmel Products. Programmable Logic Devices: ATF16V8B (pp. 1.7-1.22); ATF16LV8CZ (pp. 1.39-1.40) // www.atmel.com. 12. Atmel Products. Nonvolatile Memory: AT29C040A (pp. 4.165-4.175); AT49F040 (pp. 4.209-4.218) // www. atmel. com. 13. Устройство вывода информации экранное “Электроника МС 6208”. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.