Номер 385, 2000

У цьому номері

(26 статей)

Глухов В.С., Заїченко Н.В., Маковей В.Г.

Муравський Л.І., Кулинич Я.П., Вороняк Т.І.

Редакційна колегія серії «Комп’ютерні системи та мережі»

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. А.О. Мельник

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Черкаський М.В.

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Я.С. Парамуд

Члени редакційної колегії

  • проф., д.т.н. Дудикевич В.Б.
  • проф., д.т.н. Столярчук П.Г.
  • проф., д.ф.-м.н. Ємець В.Ф.
  • проф., д.т.н. Яцимірський М.М.
  • проф., д.т.н. Бунь Р.А.
  • доц., к.т.н. Березко Л.О.
  • доц., к.т.н. Вітер Ю.С.
  • ст викл. Лисак Т.А.

 

Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 46 засідання від 29.02.2000р.)

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі» входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету «Львівська політехніка», вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.