Швидкодіючий подільник частоти із змінним коефіцієнтом ділення

Автори: 
Паралюх І. П.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

Розглянуто підходи щодо побудови подільників частоти, проаналізовано недоліки стандартних реалізацій. Запропоновано швидкодіючий подільник частоти зі змінним коефіцієнтом ділення із мінімальним фазовим зсувом вихідного сигналу відносно вхідного за умови формування вихідних сигналів із прогальністю два.

1. Дистанційне зондування Землі: Терміни та визначення понять // ДСТУ 4220–2003. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 18 с. 2. Букреев И. Н., Горячев В. И., Мансуров Б. М. Микроэлектронные схемы цифровых устройств, Изд.-е 3-е, перераб. и доп. – М.: Радио и связь. 1990. – 416 с. 3. Рябенький В. М., Жуйков В. Я., Гулий В. Д. Цифрова схемотехніка: навч. посібник. – Львів: “Новий світ-2000”, 2012. – 736 с. 4. В. Н. Куприяненко, И. П. Паралюх. Управляемый делитель частоты. Авт. свидетельство №1238234. – “БИ”, 1986, №22. 5. Паралюх И. П. Управляемый делитель частоты. Авт. свидетельство №1277389. – “БИ”, 1986, №46. 6. Паралюх И. П., Самойленко С. В., Казакова Н. В. Управляемый делитель частоты. Авт. свидетельство №1457160. – “БИ”, 1989, №5.