Вибір розміру вибірки для статистичних опрацювань текстів

2015;
: сс. 293 - 300
Автори: 
Кульчицький І.М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра прикладної лінгвістики

Працю присвячено одному із важливих напрямків квантитативних досліджень мови та мовлення – вивченню інформаційно-статистичних властивостей тексту. Здійснено спробу встановити для творів Марка Черемшини відсоток авторських текстів, який достатній для аналізу вірогідних відносних частот символів у його творах та дослідити стійкість цих частот. Зроблено низку висновків про розмір уривків тексту, з яких формується текст-вибірка для статистичних обстежень.

1. Алферов А. П. Основы криптографии. Учебное пособие, 2-е изд., испр. и доп. / А. П. Алферов, А. Ю. Зубов, А. С. Кузьмин, А. В. Черемушкин .— М: Гелиос АРВ, 2002 .— 480 с.
2. Архипова О. О. Частотний аналіз використання букв української мови / О. О. Архипова, В. М.Журавльов [Електронний ресурс] .— Режим доступу : http://kudin.net/r/index.php/ukr-frequency-analysis
3. Бук Соломія Лінгвостатистичний опис «Не спитавши броду» Івана Франка / Соломія Бук [Електронний ресурс] .— Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/ Philol/www/visnyk/55_2011/55_2011_Buk.pdf
4. Бук Соломія Сучасні методи дослідження мови письменника у слов’янознавстві / Соломія Бук [Електронний ресурс] .— Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/page/n61/010.pdf
5. Верхозин С. С. О статусе количественных методов в лингвистике / С. С. Верхозин [Електронний ресурс] .— Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/o-statuse-kolichestvennyh-metodov-v-lin...
6. Гладкий, А. В. «Математические методы изучения естественных языков», Математическая логика, теория алгоритмов и теория множеств, Сборник работ. Посвящается академику Петру Сергеевичу Новикову к его семидесятилетию, Тр. МИАН СССР, 133, 1973, 95–108 [Електронний ресурс] .— Режим доступу : http://www.mathnet.ru/links/ 3ff1f6b395ed41df319615fb89072f40/ tm2737.pdf
7. Головин Б. Н. О вероятностно-статистическом изучении стилевой дифференциации языка / Б. Н. Головин .— Москва: Наука, 1988. — 258 с.
8. Кригін М. Ю. , Широков В. А. Дослідження інформаційно-статистичних властивостей українського тексту / М. Ю. Кригін, В. А. Широков // Математические машины и системы. — ІПММС НАНУ, 2000. — N 1. — С. 120–127.
9. Кульчицький І. М. Технічні аспекти опрацювання комп’ютером природномовної інформації / І. М. Кульчицький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Інформаційні системи та мережі. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014. — № 783. — С. 344-353.
10. Родионова Е. С. Методы атрибуции художественных текстов / Е. С. Родионова [Електронний ресурс] .— Режим доступу : http://epir.ru/pragmat!/projects/corneille/files/ Metody_atributsii.pdf
11. Ружевич Н. А. Математична статистика: Навч.посібник для студ. базового напряму Прикладна математика / Н. А. Ружевич : Національний ун-т Львівська політехніка .— Л. : Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка, 2001 .— 167с.
12. Статистичні параметри стилів / за ред. Перебийніс В.С. — Київ: Наукова Думка, 1967. — 260 с.
13. Фрумкина Р. М. Роль статистических методов в современных лингвистических исследованиях // Шаумян, С. К. Математическая лингвистика / ответственный редактор С. К. Шаумян .— Москва : Наука, 1973 .— С. 156-183
14. Хмелёв Д. В. Распознавание автора текста с использованием цепей А.А. Маркова / Д. В. Хмелёв .— М.: Вестник МГУ, 2000 .— сер.9: филология, № 2 .— С.115-126.
15. Черемшина Марко. Твори: у 3 т. / Повне видання за ред.. Є. Пеленського .— Львів: Ізмарагд, 1937 .— Т. 1: 206 с.— Т. 2.: 245 с.— Т. 3.: 231 с.
16. Широков В. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем / В. А. Широков .— К.: Довіра, 1998 .— 331 с.
17. Ihor Kulchytskyy Idiolect of Marko Cheremshyna: quantitative aspect / Kulchytskyy Ihor, Sozanska Khrystyna // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Матеріали IX Міжнародної конференції CSIT 2014 .— Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 .— с. 143-145.

Кульчицький І.М. Вибір розміру вибірки для статистичних опрацювань текстів / Кульчицький І.М. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 17 назв.