Захист інформації в інтелектуальних системах керування

Автори: 
Крет Т. Б.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра захисту інформаці

Розглянуто системи керування, які характеризуються наявністю механізму системного оброблення знань. Встановлено способи створення інтелектуальних систем керування, проаналізовано їх захищеність на випадок ймовірних атак. Запропоновано інформаційну модель багатоланкової безпеки багаторівневих інтелектуальних систем керування.

1. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19.06.2003 р. № 964-IV. 2. Дудикевич В. Б. Аналіз безпеки багаторівневих інтелектуальних систем керування / В. Б. Дудикевич, Т. Б. Крет // Тези доповідей VI міжнародної НПК “Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії”. – Харків, 17–18 квітня 2014 р. – Т. 2. – С. 249. 3. Усков А. А., Круглов В. В. Интеллектуальные системы управления на основе методов нечеткой логики. – Смоленск: Смоленская городская типография, 2003. – 177 с. 4. Апостолюк В. О., Апостолюк О. С. Інтелекту- альні системи керування: конспект лекцій. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – 88 с. 5. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления / Макаров И. М., Лохин В. М., Манько С. В. – М.: Наука, 2006. – 333 с. 6. Дудикевич В. Б. До питання функціональної безпеки інтелектуальних систем керування / В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, Т. Б. Крет // матер. ІІІ міжнар. наук.-техн. конф. “Захист інформації і безпека інформаційних систем”. – Львів, 5–6 червня 2014 р. – С. 62. 7. Гурник А. В. Застосування інтелектуальної сенсорної техніки для моніторингу та пошуково- рятувальних робіт / А. В. Гурник, С. В. Валуйський // Східно-європейський журнал передових технологій. – 2013. – Вип. 3/9(63). – С. 1–12. 8. Лобанчикова Н. М. Моделі та методи побудови автоматизованої системи виявлення та попередження надзвичайних ситуацій на території аеропорту: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.06 / Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2010. – 20 с. 9. Юхимчук С. В. Використання інтелектуальних технологій для аналізу небезпечних ситуацій на залізничному транспорті / С. В. Юхимчук, Т. О. Савчук, М. Д. Кацман // Систем. дослідж. та інформ. технології. – 2009. – № 4. – С. 53–60. 10. Granzer W. Secure Communication in Home and Building Automation Systems: dissertation. – Wien, 2010. – 210 p. 11. Мельников В. В. Безопасность информации в автоматизированных системах: монография / В. В. Мельников. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 367 с.