ГІДРОДИНАМІКА РУХУ ТЕПЛОВОГО АГЕНТУ КРІЗЬ СТАЦІОНАРНІШАРИ ВОЛОГОГО ТА СУХОГО ТОРФУ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

В умовах зростання цін на газ і вугілля, використання торфу, в якості енергоресурсу, є перспективним для України. Згідно з «Концепцією розвитку торф'яної промисловості України до 2030 року», видобуток торфу для палива та добрив в Україні у 2020 році заплановано в обсязі 4-5 млн. тон на рік. Фрезерний торф може бути цінним місцевим видом палива для теплоелектростанцій, комунальних господарств, вихідною сировиною для виробництва паливних брикетів. Процеси виготовлення пресованого палива на основі торфу є багатостадійними, тривалим в часі, ресурсо- та енергозатратними. Основні витрати енергії для виробництва торфобрикетів пов'язані з сушінням торфу і становлять близько 80% загальних енерговитрат.

            В статті проведено аналіз сучасних методів сушіння та обладнання для сушіння торфу та проаналізовано шляхи зменшення енергозатрат на етапі зневоднення торфу. Основним методом сушки торфу є конвективний, реалізація якого здійснюється в пневматичних сушильних установках. Недоліками цих сушарок є, перш за все, значні енерговитрати на транспортування значних кількостей високотемпературного теплового агенту та низька якість одержуваного сухого продукту, яка виявляється у значній вологорізниці класів крупності частинок матеріалу.

            Для зменшення енергозатрат процесу сушіння торфу та підвищення якості продукту нами запропонований метод фільтраційного сушіння. В статті  проаналізовано теоретичні аспекти визначення втрат тиску в стаціонарних шарах пористих матеріалів. Досліджено гідродинаміку руху теплового агенту крізь стаціонарні шари вологого і сухого шарів торфу. На основі узагальнення результатів експериментальних досліджень отримано залежність для розрахунку втрат тиску в стаціонарному шарі торфу під час профільтровування крізь нього теплового агенту. Виведене рівняння є корисним на етапі проектування обладнання для сушіння торфу оскільки дає змогу теоретично розрахувати втрати тиску в шарах торфу за подібних гідродинамічних умов в межах досліджуваних висот шарів матеріалу від 20.10-3м до 50.10-3м.

 

 

1. Снєжкін Ю. Ф. Розробка енергоефективного палива на торф’яній основі / Ю. Ф. Снєжкін,
Д. М. Корінчук, Л. Й. Воробйов, О. О. Хавін // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 2. –
С. 41–46. 2. Гнєушев В. О. Торфове паливо: Міфи та реалії // Енергозбереження Полісся. – 2001. – № 2.
3. Концепція розвитку торф’яної промисловості України до 2030 року. Міністерство вугільної про-
мисловості України. Український концерн торф’яної промисловості “Укрторф”. – К., 2006. –54 с.
4. Лазарев А. В., Лыкин Б. Г., Демьянов Е. С. и др. Технология производства торфяных брикетов. –
М.: Недра, 1984, 264 с. 5. Кулаковський Л. Я. Підвищення енергоефективності енерготехнологічного
комплексу сушіння на торфобрикетному виробництві: автореферат дис. … канд. техн. наук. – К.,
2017. 6. Kulakovskyi L. Optimal Operation of the Peat Drying Process in Steam Tube Dryers / Leonid Kulakovskyi,
Victor Rosen, Roshan Sharma, Carlos Pfeiffer, Bernt Lie // Linkoping University Press. – 2015. –
P. 31–41. 7. Гнеушев В. О. Брикетування торфу: монографія. – Рівне, 2010, 185 с. 8. Hosovkyi R.,
Kindzera D., Atamanyuk V. Diffusive mass transfer during drying of grinded sunflower stalks. Chemistry and
Chemical Technology. Lviv Polytechnic National University. Volume 10, Number 4, 2016. P. 459–463.
9. Атаманюк В. М. Гідродинаміка і тепломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних
матеріалів: дис.я д-а техн. наук. – Львів; 2007. 10. Мосюк М. І. Фільтраційне сушіння
“енергетичної” верби / М. І. Мосюк, В. М. Атаманюк, Д. П. Кіндзера // ІІІ міжнародний молодіжний
фестиваль наук. “Хімія та хімічні технології”. Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих
вчених (ССТ – 2011). Україна. Львів. − 2011. − С. 204−205. 11. Атаманюк, В. М. Наукові основи
фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів [Текст]: монографія / В. М. Атаманюк, Я. М. Гум-
ницький. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 276 с. 12. Атаманюк В. М., Кіндзера Д. П.,
Госовський Р. Р. Розрахунок коефіцієнта гідравлічного опору під час руху теплового агента крізь
стаціонарний шар подрібнених стебел соняшника // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. –
Вип. 22.9. – С. 112–118.