КАВІТАЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ЖИРКОМБІНАТУ ВІД ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ У ПРИСУТНОСТІ ГАЗІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Олійно-жирова промисловість виробляє і переробляє рослинні жири та пов'язані з ними продукти. Стічні води цієї промисловості містять велику кількість забруднень різного характеру. Проте, основними забруднювальними компонентами цих стічних вод є органічні речовини, в основному жирового характеру. Існуючі методи очищення не здатні забезпечити достатнього ступеня очищення стічних вод, який б відповідав встановленим санітарним нормам.  Це створює значну екологічну проблему, оскільки викликає забруднення поверхневих вод органічними речовинами. Вирішення цієї проблеми можливе при переході на замкнуті системи водопостачання. Але для того, щоб воду можна було повторно використовувати необхідно її очистити до належного рівня. Тому, необхідною є розробка нових методів очищення води. Актуальним є застосування кавітації для очищення стічних вод, оскільки під впливом ультразвуку відбувається руйнування органічних речовин. Проведено дослідження подачі в реакційну зону газів різної природи для підсилення кавітаційної дії на процес очищення стічних вод і їх спільна дія з ультразвуком, для встановлення найбільш ефективного варіанту водоочищення.

Досліджували вплив азоту, кисню, повітря і суміші газів азоту і кисню у співвідношенні 1:1 на кавітаційне очищення стічних вод. Об’єктом дослідження були стічні води ПАТ «Львівський жиркомбінат». Важливими є умови проведення процесу. Сталими були частота ( 22 кГц), температура (298 К), тиск (1*105 Па), тривалість обробки (120 хв).

Протягом двогодинного барботування азоту досягнуто зменшення ХСК лише в 1,2 рази. При барботуванні азоту і суміші газів азоту і кисню в співвідношенні 1:1  ступінь руйнування органічних речовин становив лише 15,38 % і 16,6 % відповідно. Дія самих лише газів не сприяла досягненню бажаних результатів очищення води.  Тому підсилення очисного ефекту за рахунок подачі в реакційну зону газів різної природи та одночасної дії УЗ дозволила підвищити ефективність процесу очищення стічних вод жиркомбінату. При барботуванні кисню, ступінь руйнування органічних речовин становив 33,3%, при барботуванні повітря - 42,85%. Подача в кавітаційну зону  азоту і суміші газів азоту і кисню в співвідношенні 1:1 спостерігаємо близькі значення зменшення ХСК приблизно в 1,7 рази від початкового. Найефективнішого очищення було досягнуто при спільній дії повітря з ультразвуком, зменшення ХСК  в 2,8 рази від початкового значення, що відповідає ступеню руйнування органічних речовин 64,28%. У роботі підтверджено, що спільна очисна дія газів у кавітаційне поле на 5-35,7% ефективніше, порівняно із дією самого лише УЗ.  

1. Вашкурак У. Ю. Використання кавітаційних технологій для очищення стічних вод
пивоварні / У. Ю. Вашкурак, Т. С. Фалик, Л. І. Шевчук, І. З. Коваль // Вісник Національного
університету “Львівська політехніка”. – 2017. – С. 267–273. 2. Вакула Ю. В. Вирішення проблеми
очищення стічних вод олійно-жирової промисловості // Промышленная экология и медицина труда.
Національний університет харчових технологій. 3. Левандовський Л. В. Вплив відходів харчової
промисловості на довкілля / Л. В. Левандовський, Є. А. Лукашевич, Г. О. Нікітін, А. О. Диба //
Міжнародна науково-практична конференція (МНПК) : І Всеукраїнський. з’їзд екологів, (Вінниця,
4–7 жовтня 2006 р.). – С. 264. 4. Мараховська А. О. Проблеми очищення стічних вод виробництв
харчової олії / Вісник Національного університету “Львівська політехніка” 2014. – С. 297–299.
5. Єрімічой І. М. Основи технології радіоелектронних засобів: навч. посібник для студентів
радіоелектронних спеціальностей / І. М. Єрімічой, Л. І. Панов, О. В. Циганов – Одеса, 2008. –
С. 252. 6 .US Patent No. 2339679, IPC 7 C10G 33/00, publication dated 27.11.2008.