ОЧИЩЕННЯ ІНФІЛЬТРАТІВ СМІТТЄЗВАЛИЩА ТА ВИВЧЕННЯ ПЕДОТРОФНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ОЗЕР ІНФІЛЬТРАТІВ ЛЬВІВСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Львівський національний університет імені Івана Франка
4
Львівський національний університет імені Івана Франка
5
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано технології очищення інфільтратів сміттєзвалища в аеробному
середовищі. Досліджено стадії попереднього очищення інфільтратів у статичних і
динамічних умовах. Педотрофні мікроорганізми – унікальна група організмів, які
розщеплюють органічні речовини, зокрема токсичні, та є стійкими до впливу сполук
важких металів та інших токсичних речовин. Внаслідок стійкості до іонів важких
металів та здатності деградувати широкий спектр органічних речовин педотрофні
мікроорганізми характеризуються значним біотехнологічним потенціалом.

1. Ammonium removal from concentrated waste streams with the anaerobic ammonium oxidation
(Anammox) process in different reactor configuration / Strous M., Van Gerven E., Zheng P. [et al.] //
Water Research. – 1997. – № 31(8). – р. 1955–1962. 2. Методика фотометричного визначення
нітрит-іонів з реактивом Грісса в поверхневих та очищених стічних водах: КНД 211.1.4.023-95. –
К., 1995. – 14 с. – (Керівний нормативний документ). 3. Якість води. Визначення нітрату.
Частина 3: Спектрометричний метод із застосуванням сульфосаліцилової кислоти (ISO 7890-3:
1988, MOD): ДСТУ 4078-2001. – [Чинний від 2001-12-28]. – К.: Держстандарт України, 2002. –
7 с. – (Національний стандарт України). 4. Якість води. Визначення розчиненого кисню.
Йодометричний метод (ISO 5813:1983, IDT): ДСТУ ISO 5813:2004. – [Чинний від 2004-08-02]. – К.:
Держспоживстандарт України, 2005. – 7 с. – (Національний стандарт України). 5. Оцінювання
здатності до повного аеробного біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі.
Метод із застосуванням аналізу біохімічного споживання кисню (метод закритої склянки) (ISO
10707:1994, MOD): ДСТУ 4175:2003. – [Чинний від 2004-07-01]. – К.: Держспоживстандарт
України, 2004. – 12 с. – (Національний стандарт України). 6. Якість води. Визначання хімічної
потреби в кисні (ISO 6060:1989, IDT): ДСТУ ISO 6060:2003. – [Чинний від 2003-10-06]. – К.:
Держспоживстандарт України, 2004. – 6 с. – (Національний стандарт України). 7. Шандрович В. Т.
Застосування процесу Anammox для очищення стічної води / В. Т. Шандрович, М. С. Мальований //
Матеріали ХХІ (щорічної) міжнародної науково-технічної конференції “Екологічна і техногенна
безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів” (Харків, 21–22 листопада
2013 р.). – Харків, 2013. – 113 с. Іщенко В. А., Петрук Р. В.]. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 139 с.
8. Волошин П. Аналіз впливу Львівського сміттєзвалища на природне середовище / П. Волошин //
Вісник Львівського університету. Серія геологічна. Вип. 26. – 2012. – С. 139–147. 9. Голець Н. Ю.
Розрахунок класу небезпеки фільтрату Грибовицького полігону твердих побутових відходів /
Н. Ю. Голець, М. С. Мальований, Ю. О. Малик // Вісник Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності. – 2013. – № 7. – С. 219–224. 10. Хімічний склад фільтрату Львівського
полігону твердих побутових відходів / А. М. Гайдін, В. О. Дяків, В. Д. Погребенник, А. В. Пашук //
Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі
Українки. – Луцьк, 2013. – № 10. – С. 43–49. 11. Гидравлический расчет сетей водоотведения:
Расчетные таблицы / [Ю. М. Константинов, А. А. Василенко, А. А. Сапухин, Б. Ф. Батченко]. – К.:
Будівельник, 1987. – 120 с.