ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СМОЛ МЕТОДОМ ЕМУЛЬСІЙНОЇ ТА СУСПЕНЗІЙНОЇ ОЛІГОМЕРИЗАЦІЇ ФРАКЦІЇ С9

1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Національний університет „Львівська політехніка”
3
Національний університет „Львівська політехніка”

Досліджено одержання вуглеводневих смол (коолігомерів) низькотемпературною дисперсійною коолігомеризацією вуглеводневої фракції С9 рідких продуктів піролізу дизельного палива. Даний спосіб дозволяє знизити температуру процесу Синтез здійснювали емульсійною та суспензійною коолігомеризацією. Встановлено основні закономірності перебігу суспензійної та емульсійної олігомеризації вуглеводневої фракції С9. Досліджено вплив температури, концентрації ініціторів та тривалості процесу на вихід та фізико-хімічні характеристики синтезованих олігомерів. Порівняно особливості перебігу емульсійної та суспензійної олігомеризації.

1. Mildenberg, R., Zander, M., & Collin, G. (1998). Hydrocarbon resins. New York, USA: VCH.
https://doi.org/10.1002/9783527614653
2. Zohuriaan-Mehr, M. J., & Omidian, H. (2000). Petroleum Resins: An Overview. Journal ofMacromolecular Science, Part C, 40(1), 23-49. doi: 10.1081/MC-100100577
https://doi.org/10.1081/MC-100100577
3. Dumskiy, Yu V, No, B I, & Butov, G M. (1999). Himiya i tehnologiya neftepolimernyih smol.
4. Bondaletov, V. H., Bondaletova, L. Y., & Nhuen Van Tkhan. (2015). Ispolzovanye zhydkykh produktov pyrolyza uhlevodorodnoho syria v synteze neftepolymernykh smol. Uspekhy Sovremennoho Estestvoznanyia, 1(7), 1130-1133.
5. Mitina, N E, Zaichenko, O S, Bratichak, M M, & PolItIkova, L G. (2006). Vodno-dispersIyni plіvkoutvoryuvachі na osnovI kopolimeriv nenasichenoii fraktsii C9 termolizu nafti. Syntez ta vlastivosti. Himichna promislovist Ukrainy, 3, 14-17.
6. Grynyshyn, O., Bratychak, M., VolodymyrKrynytskiy, &Donchak, V. (2008). Petroleum resins for bitumens modification. Chemistry & Chemical Technology, 2(1), 47-53.
7. Fuch, U V, Dziiank, B O, & Subtelnyi, R O. (2015). Vyvchennia vplyvu pryrody emulhatora na protses koolihomeryzatsii v emulsii vuhlevodnevoi fraktsii. Eastern European Journal of Enterprise Technologies, 4/6(65), 54-57.
8. Subtelnyi, R. O., Orobchuk, O. M., Dziniak, B. O., & Melnyk, S. R. (2018). Emulsiina olihomeryzatsiia vuhlevodniv fraktsii C9 u prysutnosti hidrohen peroksydu ta stearativ metaliv. Chemistry, Technology and Application of Substances, 1(2), 46-51. doi: 10.23939/ctas2018.02.046
https://doi.org/10.23939/ctas2018.02.046
9. Dvostadiinyi sposib initsiiovanoikoolihomeryzatsii nenasychenykh vuhlevodniv fraktsii C9 / O.M. Orobchuk, R.O. Subtelnyi, Z.Iu. Maresh, B.O. Dziniak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. - 2014. - №787. - S. 154-159.
10. Xiong, Z., Mi, Z., & Zhang, X. (2005). Study on the oligomerization of cyclopentadiene and dicyclopentadiene to tricyclopentadiene through Diels-Alder reaction. Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 85, 89-97.
https://doi.org/10.1007/s11144-005-0247-9
11. Hou, J., Zhang, D., Lin, R., Wang, S., & Sun, W. H. (2006). Copolymerization of cyclopentadiene with styrene by methylaluminoxane catalyst. Polymers for Advanced Technologies, 17, 486-490.
https://doi.org/10.1002/pat.754
12. Gooch, J. W. (2011). Encyclopedic Dictionary of Polymers. doi: 10.1007/978-1-4419-6247-8
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6247-8
13. Chern, C. S. (2008). Principles and Applications of Emulsion Polymerization. John Wiley & Sons, Inc. doi: 10.1002/9780470377949
https://doi.org/10.1002/9780470377949