Етика публікацій

Національний університет «Львівська політехніка» як видавець електронного наукового вісника «Демократичне врядування» дотримується певного рівня вимог при прийомі та публікації статей, керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

Політика видання ґрунтується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації, обов’язкового рецензування статей, дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей, доступності та оперативності у спілкуванні з авторами.

 

Етичні норми діяльності редколегії

Редколегія несе відповідальність за своєчасне видання наукового вісника “Демократичне врядування”.

Головний редактор збірника наукових праць та члени редколегії приймають рішення щодо схвалення статей до друку.

Для редколегії збірника наукових праць є несприйнятним використання авторами плагіату, публікування однієї статті у кількох виданнях, багатократне копіювання елементів статей у різних роботах.

Статті, що надходять для публікації обов’язково проходять експертне оцінювання членами редколегії. Правильність викладу та наукова важливість статті є основними критеріями рекомендації наукових публікацій до друку. Редколегія має право відхилити статтю або повернути її автору на доопрацювання відповідно до зауважень.

Редколегія має право відхили статтю без рецензування, якщо вважає, що поданий у ній матеріал не відповідає програмним цілям (основним принципам) та тематичній спрямованості видання.

 

Етичні зобов’язання авторів

Автори статті несуть повну відповідальність за зміст статті та достовірно поданий фактичний матеріал.

Автори повинні подавати до збірника наукових праць лише оригінальний матеріал, раніше не опублікований.

Якщо стаття підготовлена співавторами, то необхідно вказати авторський вклад у написання статті кожного з них. Недопустимо зазначати як співавторів осіб, які не причетні до даного наукового дослідження.

За умов використання чи цитування напрацювань інших осіб необхідно робити посилання на авторів та джерела запозичень. Порушення зазначених вимог розцінюється редколегією видання як плагіат та є недопустимим та неетичним.

Автори повинні надавати на розгляд редколегії статтю оформлену відповідно до визначених вимог щодо публікацій у збірнику наукових праць Львівської політехніки.

 

Етичні зобов’язання рецензентів

Всі статті, що подаються до друку повинні бути прорецензовані.

Метою рецензування є об’єктивне оцінювання якості поданої статті та визначення її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам.

Рецензування статей членами редколегії є обов’язковим етапом під час схвалення статті до друку.

Рецензенти повинні надавати авторам статей об’єктивні та аргументовані зауваження/рекомендації. Неприйнятними є персональна критика та упереджене ставлення до автора.

Рецензенти видання здійснюють наукову експертизу авторських праць, зберігаючи повну конфіденційність, не передаючи наукові матеріали іншим особам для ознайомлення чи з метою їх обговорення.

Усі матеріали, зокрема неопубліковані, не можуть використовуватися рецензентами з особистою чи іншою метою без згоди автора (авторів).

У разі невідповідності матеріалу статті кваліфікації рецензента, останньому доцільно відмовитися від здійснення рецензування.

З метою забезпечення періодичності виходу у світ збірника наукових праць рецензенти зобов’язані своєчасно надавати висновки на статті, сумлінно виконуючи експертизу із дотриманням поваги до авторів.

 

Протидія плагіату

Редакційна колегія наукового періодичного видання засуджує будь-які форми плагіату та застосовує усі можливі способи його виявлення.

Авторські рукописи, в яких виявлено плагіат чи порушено авторські права, не допускаються до рецензування та відхиляються.

Перевірка рукописів статей періодичних наукових видань на рівень унікальності авторського тексту здійснюється за допомогою програмного забезпечення, а також за допомогою сервісів на основі відкритих Інтернет-ресурсів.

Редакція передає відповідальній особі рукопис статті у форматі прийнятному для перевірки на плагіат, а відповідальна особа надає розширений звіт щодо результатів перевірки.

 

Політика відкритого доступу

Видання дотримується політики відкритого доступу та керується світовими рекомендаціями з ліцензування та архівування матеріалів, що дозволяють читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, цитувати з обов’язковим зазначенням автора та першоджерела.

Усі статті розміщуються на веб-сторінці видання безстроково та безкоштовно.

 

Авторські права

Автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації, після якої вони можуть вільно поширювати статті, зазначаючи усі вихідні дані (назва статті, ім'я та прізвище автора, DOI, посилання на видання, в якому стаття була опублікована вперше).

 

Усунення конфлікту інтересів

Редколегія, рецензенти та автори повинні усувати будь-які конфлікти інтересів.