Політика рецензування

Політика рецензування

Процедура рецензування є обов’язковою для усіх наукових статтей, що надійшли на розгляд редакційної колегії. Мета рецензування – оцінка авторських рукописів висококваліфікованими експертами для забезпечення високого наукового рівня публікаційних матеріалів.

Рецензентами наукового видання є фахівці з наукових напрямів та спеціальностей за профілем видання (державне управління, економіка), мають наукові ступені, є активними дослідниками та мають публікації за відповідною тематикою.

До рецензування допускаються наукові статті, які оформлені згідно з вимогами до авторських рукописів, що затверджені редколегією наукового видання та нормативними документами.

Перед науковим рецензуванням автоські рукописи статей проходять перевірку на відповідність формальним вимогам (технічне оформлення текстової частини, списку літератури, таблиць, рисунків) та коректність цитування (відсутність плагіату).

Правильно оформлені та чітко структуровані статті, які не містять плагіату, передаються на рецензування. Рецензентів призначає головний редактор чи його заступники.

Якщо авторський рукопис не відповідає формальним вимогам, то повертається автору на доопрацювання. На випадок виявлення плагіату – авторський рукопис відхиляється від розгляду та подальшого рецензування.

Процедура рецензування є анонімною як для автора, так і для рецензента, тобто застосовується двостороннє “сліпе” рецензування. Обов'язкова умова: відсутність конфлікту інтересів.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість, надають рекомендації щодо усунення недоліків. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, її актуальність, достовірність та обгрунтованість висновків автора, рівень унікальності авторського тексту.

Експертний висновок рецензенти оформлюють відповідно до запропонованої редколегією форми та надсилають до редакції (прикріпити бланк).

На випадок відмови автору у публікації або необхідності доопрацювання статті рецензенти надають письмові аргументовані пояснення причин свого рішення та чіткі рекомендації. Копії анонімних експертних висновків надсилаються авторам для ознайомлення. Доопрацьовані статті автори надсилають для повторного рецензування.

Якщо автор не погоджується з думкою рецензента, то має право надати письмову обгрунтовану відповідь головному редактору видання, за рішенням якого стаття може бути відправлена на повторне рецензування до іншого рецензента.

Остаточне рішення про схвалення статті до друку приймається головним редактором із урахуванням отриманих рецензій та рекомендацій членів редколегії.

Оригінали рецензій/експертних висновків чи супровідних документів до статті зберігаються в редакції три роки.