Конвергенція політики сільського розвитку в європейському просторі

Authors: 

Ю. Малько

Проведено детальний аналіз основних етапів формування європейської політики сільського розвитку; з’ясовано основні причини зміни пріоритетів Спільної аграрної політики ЄС та стратегічні перспективи впровадження політики сільського розвитку; визначено можливості застосування європейського досвіду для українських реалій.

 1. Трейнис М. Изменение социально-экономической активности земледельцев в европейской модели сельского хазяйства / М. Трейнис, В. Винцюнене // Роль соціального капіталу та локальних ініціатив у забезпеченні сільського розвитку [Текст] : доп. Міжнар. симпоз. (16 — 18 травня 2007, м. Житомир). — Житомир : ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2007. — С. 272–278.
 2. Зінчук Т. О. Нова парадигма сільського розвитку Європейського Союзу: перспективи для України / Т. О. Зінчук // Актуальні проблеми економіки [Текст]. — 2007. — № 11. — С. 104–114.
 3. Спільна аграрна політика Європейського Союзу: можливості та виклики для України [Текст]. — К. : НІСД, 2011. — С. 11.
 4. Там само. — С. 11.
 5. Основні пріоритети Спільної аграрної політики (САП) країн ЄС [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.amdi.org.ua/uk/home/amdi- news/21-news/300-the-main-priorities-of-the-common-agricultural-policy-cap-of-the- eu.html.
 6. Еволюція Спільної Аграрної Політики ЄС: наслідки для України [Електронний ресурс] / Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій. Німецька консультативна група при Уряді України. — Режим доступу : http://www.ier.kiev.ua.
 7. Там само.
 8. Там само.
 9. Там само.
 10. Там само.
 11. Там само.
 12. Council Regulation (EC) № 1698/2005 of September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) // Official Journal of the European Union [Text]. — 2005. — P. 277.
 13. Теорія, політика та практика сільського розвитку [Текст] / за ред. чл.- кор. НАНУ О. М. Бородіної та чл.-кор. УААН І. В. Прокопи. — К. : Інститут економіки і прогнозування НАНУ, 2010. — С. 306.
 14. Зінчук Т. О. Нова парадигма сільського розвитку Європейського Союзу... — С. 108.
 15. 15. Council Regulation (EC) № 1698/2005... — P. 277.
 16. Council decision of 20 February 2006 on Community strategic guidelines for rural development (programming period 2007 to 2013) № 2006/144 (EC) // Official Journal of the European Union [Text]. — 2006. — P. 55.
 17. Зінчук Т. О. Нова парадигма сільського розвитку Європейського Союзу... — С. 104–114.
 18. Там само. — С. 112.
 19. Rural development 2014 — 2020 [Electronic resourse]. — Access mode : http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm.
 20. Основні пріоритети Спільної аграрної політики (САП) країн ЄС...