Управлінські підходи до забезпечення репродуктивного здоров’я населення на основі прав людини: соціологічний вимір

Автори: 
О. Штогрин

На основі аналізу результатів соціологічного опитування працівників та пацієнтів закладів охорони репродуктивного здоров’я доведено, що органи державного управління зобов’язані на засадах прав людини забезпечити надання комплексних послуг у галузі репродуктивного здоров’я, що мають бути доступні для всіх категорій населення. Послідовно проведено думку про необхідність забезпечення та охорони репродуктивних прав населення, що актуалізує проблеми здійснення конструктивної державної політики в галузі репродуктивного здоров’я.

  1. Штогрин О. П. Нерівність у галузі репродуктивного здоров’я як проблема державного управління / О. П. Штогрин // Ефективність державного управління [Текст]. — 2014. Вип. 38. — С. 99 — 106.
  2. Жилка Н. Стан репродуктивного здоров’я в Україні [Текст] / Н. Жилка, Т. Іркіна, В. Стешенко. — К. : [б. в.], 2001. — 68 с.
  3. Гойда Н. Г. Організація, структура і завдання служби планування сім’ї / Н. Г. Гойда // Нова медицина [Текст]. — 2002. — № 4. — С. 18 — 20.
  4. Воробйова Л. І. Стан онкогінекологічної захворюваності в Україні / Л. І. Воробйова // Здоров’я жінки в Україні [Текст]. — 2004. — № 18 (2).- Ч. 2. — С. 4 — 7.
  5. Декларація про викорінення насильства по відношенню до жінок [Електронний ресурс] : Резолюція Генеральної Асамблеї № 48/104 від 20.12.1993 р. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.
  6. Загальна декларація прав людини: прийнята резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015.
  7. Новак-Каляєва Л. М. Права людини у державному управлінні: теоретико- методологічний аспект [Текст] : [монографія] / Л. М. Новак-Каляєва. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. 395 с.