Випуск 6, Номер 1, 2019

У цьому номері

(11 статей)
Galyna Zakcharchyn, Nadiya Lyubomudrova
DOI: https://doi.org/10.23939/eem2019.01.030
pp. 30 - 35
Ольга Мельник, Марта Адамів, Ірина Коць
DOI: https://doi.org/10.23939/eem2019.01.081
pp. 81 - 87
Nadiia Kubrak, Наталія Кузьо, Наталія Косар
DOI: https://doi.org/10.23939/eem2019.01.104
pp. 104 - 113
Ihor Alieksieiev, Andriana Mazur, Anatoliy Moroz
DOI: https://doi.org/10.23939/eem2019.01.114
pp. 114 - 123
Vasyl Kozyk, Khrystyna Zalutska , V. Zalutskiy
DOI: https://doi.org/10.23939/eem2019.01.124
pp. 124 - 130