Етика публікацій та заява про зловживання публіцистикою

Редакція журналу «Environmental Problems», видавцем якого є Національний університет «Львівська політехніка», при доборі та прийомі статей підтримує рекомендації Комітету з етики публікацій — Committee on Publication Ethics (COPE)
Редакція журналу представляє нижче етичні норми, якими повинні керуватися особи, що беруть участь у публікації результатів досліджень у наукових напрямках журналу, визначених Свідоцтвом про державну реєстрацію.

Обов'язки редактора журналу

Редактор відповідає за те, яка із статей, поданих до журналу, повинна бути опублікована.
Редактор може керуватися політикою редакції журналу та обмежуватися такими законодавчими вимогами, які тоді будуть чинними щодо наклепів, порушення авторських прав та плагіату. Приймаючи це рішення, редактор може поспілкуватися з іншими редакторами чи рецензентами.

Редактор у будь-який час оцінює рукописи за їх інтелектуальним змістом, не враховуючи раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства чи політичної філософії авторів.

Редактор та будь-який редакційний персонал не повинні розкривати будь-яку інформацію про поданий рукопис нікому, крім відповідного автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших радників редакції та видавця, відповідно.

Неопубліковані матеріали, розкриті у поданому рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях редактора без явної письмової згоди автора.

Обов'язки авторів

Всі автори, які подають свої рукописи до журналу Environmental problems, усвідомлюють, що несуть відповідальність за новизну і достовірність результатів; гарантують, що всі особи, які зробили істотний внесок, вказані як співавтори.

Одночасне подання рукописів до більш ніж одного журналу не допускається. Автори не повинні подавати до розгляду раніше опубліковану статтю (наприклад, переклад на англійську статті, яка вже опублікована іншою мовою).

Автори повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фактичні або потенційні конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати досліджень або їх інтерпретацію. Усі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті до подання стаття в редакцію.
Зі своєї сторони, журнал прагне до об'єктивного та справедливого оцінювання представлених рукописів і до запобігання будь-якого фактичного чи потенційного конфлікту інтересів між редакцією, рецензентами і авторами.

Автори повинні чітко представити свої результати досліджень і об‘єктивне обговорення значимості їх результатів. Дані та методи, використані в дослідженні, повинні бути докладно представлені в роботі так, щоб інші дослідники могли відтворити роботу.

Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов‘язковим зазначенням автора і першоджерела. Якщо стаття включає вже опубліковані дані або зображення, необхідно отримати дозвіл від власника авторських прав.

Якщо після публікації своєї статті авторами виявлені помилки і неточності, вони повинні негайно довести це до відома редакції журналу для вживання відповідних заходів. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить суттєву помилку, то обов'язок автора негайно виправити помилку або надати редакції докази правильності вихідного рукопису.

Плагіат, фабрикування даних та зображень не допускаються. Плагіат включає копіювання або перефразування чужого тексту (без зазначення авторства), ідеї, зображення присвоювання результатів досліджень, проведених іншими. Плагіат у всіх формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. Якщо плагіат виявляється в процесі рецензування, рукопис може бути відхилений. Якщо плагіат виявляється після публікації, журнал може опублікувати виправлення або відкликати статтю.

Відповідальність за порушення авторських прав та недодержання існуючих стандартів покладається на автора статті.

Обов'язки рецензентів

Для забезпечення об’єктивності оцінювання рукописів редакція дотримується «сліпого» рецензування.
Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.

Будь-які рукописи, отримані для ознайомлення, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна показувати або обговорювати з іншими, крім випадків, дозволених редактором.

Огляди повинні проводитися об'єктивно. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти  повинні чітко висловлювати свої думки, підтримуючи аргументи.

Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.

Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.
Рецензент повинен своєчасно надати відгук.
Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукописі, якщо на це немає згоди автора.