Інструкція для авторів

1. ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЇ

Рукописи подаються на електронну адресу головного редактора, проф. Мирослава Мальованого: eplviv.journal@gmail.com

Матеріал публікації повинен відповідати профілю журналу і бути написаний грамотною англійською мовою чітко та стисло. Статті, написані некоректною англійською, будуть відхилені автоматично без розгляду.

Автори несуть повну відповідальність за зміст своїх опублікованих матеріалів. Український варіант статті бажаний.

До представленої на розгляд публікації додається супровідний лист.

Усі роботи перевіряються на наявність плагіату у системі «Unicheck». Неприйнятними є будь-які види плагіату.

 

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Рукописи повинні бути представлені в форматі MS Word. Рисунки, схеми, рівняння і таблиці повинні бути вставлені в рукопис. Формат А4 (210х297 мм) з наступними полями: 18 мм зліва, 25 мм справа, 20 мм зверху, 27 мм знизу. Шрифт Times New Roman, кегль 10,5 з інтервалом 1,1, відступ 1. Всі сторінки повинні бути пронумеровані, починаючи з титульного аркуша.

Структура публікації:  Назва, Автори, Анотація, Ключові слова, Вступ, Експериментальна частина ( Теоретична частина) Результати і обговорення, Висновки, Подяка (при необхідності), Список літературних джерел.

Скорочення і позначення, які не є загальноприйнятими, повинні бути пояснені при першому згадуванні. Можливий список скорочень.

Обсяг рукопису статті: 6-10 сторінок А-4

Назва і автори:

  • назва статті повинна бути набрана великими літерами (кегль 12), бути стислою та інформативною. За можливості, уникайте скорочень і форму;
  • повні імена і прізвища всіх співавторів; якщо ім‘я або прізвище є складним (напр., подвійним), необхідно чітко зазначити це;
  • ORCID усіх авторів;
  • повна поштова адреса місця праці авторів, включаючи країну;
  • e-mail та ім‘я автора, якому надсилається кореспонденція.

Анотація повинна бути лаконічною, інформативноюне більше 250 слів. Вона повинна коротко представляти суть роботи та її новизну.

Ключові слова (не більше 5-6) повинні відображати зміст всієї роботи і бути характерними для тієї галузі, в якій представлена робота. Уникайте загальних термінів, множини, і багатослівних виразів (напр., активований цинком каталізатор). Уникайте скорочень. Можливі тільки ті, які є загальноприйнятими у даній галузі.

Вступ повинен бути стислим і зрозумілим з відповідними посиланнями. Мета досліджень виділяється наприкінці вступу.

В експериментальній або базовій теоретичній частині описуються всі матеріали і методики, використані для одержання результатів, що містяться в статті. Можуть використовуватись підзаголовки 2.1 (потім 2.1.1., 2.1.2…), 2.2.

Результати та обговорення. Результати повинні бути подані чітко і зрозуміло з обговоренням і обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В цій частині також можуть бути підзагаловки. Уникайте обговорення вже відомих даних. Описи методів або рівнянь повинні бути представлені в експериментальній або базовій теоретичній частині.

У Висновках наголошують основні досягнення роботи, підкреслюють їх значимість і наводять приклади можливого застосування.

Подяка за фінансову підтримку чи технічну допомогу приводиться в кінці статті.

Список джерел літератури. Посилання впорядковуються за алфавітом першим автором, розділено крапкою з комою. Вони відповідають посиланню в основному списку літератури.

Посилання включає лише прізвище автора та дату публікації. Наприклад: (Автор,, 2000). У випадку двох авторів: прізвище обох авторів вказується. Наприклад: Сміт і (Автор 1; Автор 2, 2000). У разі трьох і більше авторів додати „та ін..“: (Автор 1 та ін., 2017).

Прізвища авторів та назви журналів українською або російською мовами наводять латинськими буквами згідно з однією з міжнародних систем транслітерації (напр., http://translit.kh.ua/?lat&ling#lat/isor9 , http://ru.translit.net/?account=bgn) без перекладу. В дужках зазначають мову.

Оформлюється відповідно до одного з найпопулярніших міжнародних стандартів АРА (American Psychological Association (APA) Style). Інформацію щодо міжнародного стандарту АРА (American Psychological Association (APA) Style) можна знайти на сайті  (https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa).

Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:

https://www.bibme.org/apa/book-citation/manual

https://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book

https://www.citethisforme.com/

Зразки оформлення списку використаних джерел у стилі АРА 

http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2017/jun/6493/spi...

Ілюстрації (рисунки, графіки, фотографії) повинні бути подані в тексті у вигляді окремих об‘єктів, придатних для виправлень або змін, за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком (не на самому рис.), по центру, кегль 9,5. Фотографії і фотокопії повинні бути чіткої якості, придатні до копіювання.

Рекомендується надсилати ілюстрації окремим файлом у вихідному форматі. Кольорові рисунки будуть чорно-білими, тому потрібно звертати на це уваги при поясненні позначень на рисунку.

Таблиці подають у форматі MS Word. Лінії таблиці повинні розділяти рядки та колонки. Основний кегль таблиці 9,5. Заголовок розміщують по центру таблиці жирним шрифтом (кегль 10,5), а нумерація (якщо таблиць більше за одну) по правому краю таблиці, курсивом.

Формули і рівняння розміщують посередині тексту і нумерують в круглих дужках праворуч.

Одиниці. Використовуйте тільки міжнародну систему одиниць (СІ). Якщо зазначені інші одиниці, подавайте їх еквівалент в одиницях СІ.

3. ТЕРМІНИ ПОДАЧІ РУКОПИСІВ:

1 номер – до 01.02
2 номер – до 01.05
3 номер – до 01.08
4 номер – до 01.11

4. ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ

Публікація в журналі є безкоштовною.