RESEARCH ON THE MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF SOLID DOMESTIC WASTE OF THE CITY OF KHOROL IN POLTAVA REGION

EP.
2019;
: cc.104-108
1
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
2
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
3
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

The article presents the results of the research on the morphological composition of solid domestic waste of the city of Khorol in Poltava region. A brief sequence of research is given. The comparison of the results with the known data on the morphological composition of solid domestic waste characteristic of the settlements in Poltava region is carried out. The conclusions about the results of the conducted research are formulated.

[1] Upravlinnia tverdymy pobutovymy vidkhodamy v umovakh reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta rozvytku mizhmunitsypalnoho  spivrobitnytstva. Navchalno-praktychnyi posibnyk / Za zahalnoiu redaktsiieiu Tolkovanova V.V., Illiash O.E., Zhuravlia T.V., Holika Yu.S. - Kyiv, 2018. – 393 s.

[2] Pohribnyi I. Ya. Problemy vyznachennia morfolohichnoho skladu tverdykh pobutovykh vidkhodiv z urakhuvanniam suchasnykh umov pererobky / I. Ya. Pohribnyi // Efektyvna ekonomika. - № 11, 2012. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1527

[3] Tverdi pobutovi vidkhody v Ukraini: Potentsial rozvytku - Stsenarii rozvytku haluzi povodzhennia / Pidsumkovyi zvit. - Kyiv, 2015. – 114 s. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/ifc_external_corporate_site/europe+and+central+asia/resources/2015ukrmunicipalsolidwastedevelopmentpotential

[4] Kompleksna  prohrama povodzhennia z tverdymy pobutovymy vidkhodamy u Poltavskii oblasti na 2017-2021 roky. – Poltava, 2017. – 143 s.

[5] Nakaz Ministerstva z pytan zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy vid 16.02.2010 r. № 39. «Metodychnykh rekomendatsii z vyznachennia morfolohichnoho skladu tverdykh pobutovykh vidkhodiv», zatverdzhenykh Nakazom Ministerstva z pytan zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy vid 16.02.2010 № 39. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0039662-10

[6] Subrehionalna stratehiia povodzhennia z tverdymy pobutovymy vidkhodamy dlia Poltavskoi oblasti, proekt «Reforma upravlinnia na skhodi Ukrainy» «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) Gmbn», predstavleno dlia Poltavskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii, GFA Consylting Group, sichen 2016. – 83 s.

[7] Povodzhennia z vidkhodamy na Poltavshchyni. Monohrafiia / Za zahalnoiu redaktsiieiu Holika Yu.S., Illiash O.E. – Poltava: Poltavskyi literator, 2009. – 292 s.