Hazardous household waste management in vinnytsia region

Автори: 
Vitalii Ishchenko, Roman Petruk, Yana Kozak

The article analyzes hazardous household waste, including detergents, paints, adhesives, expired medicines, luminescent lamps, pesticides, fertilizers, batteries and accumulators, electrical and electronic waste, mercury-containing materials. Research shows that they contain a large quantity of dangerous and toxic substances (compounds of heavy metals, chlorinated polymers, aromatic hydrocarbons, surfactants, etc.), which pose a significant risk to the environment and human. The analysis of hazardous household waste management in the Vinnytsia region has showed absence of the appropriate management system. Hazardous household waste is collected separately only fragmentary and is released into environment together with other household waste, creating an environmental hazard in the region. The article also contains recommendations for the hazardous household waste management.

[1] Fichaux P.: Rukovodstvo po sovremennomu upravleniju
nverdymi bytovymi othodami. TASIS Progamme
“Sustainable development in Ukraine”, Кyiv, 2011.
[2] Krasnianskyi M.: Utilizatzija i rekuperacija othodov.
Burun i K, Kharkov, KNT, Kyiv, 2007.
[3] Tzyguliova O., Vygovska V., Poviakel L., Snoz S.,
Shumilo O.: Suchasnyj stan polityky povodzhennia z
elektronnymy vidhodamy v Ukraini ta Evropejskomu
Sojuzi: kroky do zblyzhennia. MAMA-86, Kyiv, 2013.
[4] Petruk V., Ranskyi A., Vasylkivskyi I., Ishchenko V.,
Bezvoziuk I., Petruk R.: Upravlinnia ta povodzhennia z
vidhodamy. Chastyna 1. Tekhnologiji znezarazhennia
neprydatnyh pestytzydiv. VNTU, Vinnytsia, 2012.
[5] Ostroumov S.: Biological Effects of Surfactants. CRC
Press, Taylor & Francis, Boca Raton, London, New
York, 2006.
[6] Strategija povodzhennia z vidhodamy, shcho mistiat
rtutj. Programa rozvytku OON v Ukraini, Kyiv, 2014.
[7] Directive 2002/96/EC of the European Parliament and
of the Council of 27 January 2003 on waste electrical
and electronic equipment (WEEE).
[8] Council Directive 91/157/EEC of 18 March 1991 on
batteries and accumulators containing certain dangerous
substances.
[9] 94/904/EC: Council Decision of 22 December 1994
establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1
(4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste.
[10] Metodychni rekomendaciji shchodo bezpechnogo povodzhennia
z komponentamy (skladovymy) nebezpechnyh
vidhodiv u skladi pobutovyh vidhodiv. Nakaz
Ministerstva regionalnogo rozvytku, budivnytztva ta
zhytlovo-komunalnogo gospodarstva Ukrainy № 423
vid 30.08.2013.