CONCEPTUAL APPROACH TO MINIMALIZATION OF ENVIRONMENTAL HAZARD FOR THE POKUTSKO-BUKOVINIAN CARPATHIANS

EP.
2019;
: cc.203-211
Автори:
1
Bukovinian State Medical University

The existing conceptual approaches to assessment of the environmental security of the Eastern Carpathians have been analyzed. The original vision of the mechanism for maintaining sustainable development in the Pokutsko-Bukovinian Carpathians mountain ecosystem is proposed. The methodological approach used to determine the ecological status and the level of environmental safety of mountain areas is based on the use of sanitary-ecological indicators as sensitive determiners of environmental changes under the influence of the anthropogenic factor. For comparison of changes in the mountain ecosystem, the territories of the nature reserve of the mountain region were used as a standard. A system of engineering and management solutions aimed at minimizing environmental hazards in the study area has been developed.

[1]Pro Osnovni zasady (strategiyu) derzhavnoyi ekologichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2030 roku: Zakon Ukrayiny. Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2019,16, St. 70. https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2697-19. (in Ukrainian)
[2] Pro skhvalennya Koncepciyi rozvy`tku girs`kykh tery`torij Ukrayins`ky`kh Karpat: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 3 kvitnya 2019 r.,232-r. https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/232-2019-r. (in Ukrainian)
[3] Rud`ko G. I., Adamenko O. M. Ekologo-resursna bezpeka zemli. Kyiv: AKADEMPRES, 2009. (in Ukrainian)
[4] Arkhypova L. M. Pryrodno-tekhnogenna bezpeka gidroekosystem: monografiya. Ivano-Frankivs`k: IFNTUNG, 2011. (in Ukrainian)
[5] Goloyad B. Ya., Bojchuk I. I. Ekologichni osnovy` zakhy`stu girs`ko-lisovy`kh basejnovy`kh ekosy`stem vid shkidly`vy`kh ekzogenny`kh procesiv v Ukrayins`kykh Karpatakh. Ivano-Frankivs`k: Talya, 2001. (in Ukrainian)
[6] Golubecz` M. A.,Grynchak P. S, Puka Ye. O. Konceptual`ni zasady stalogo rozvytku girs`kogo regionu. L`viv: Poli, 2007. (in Ukrainian)
[7] Shmandij V. M., Shmandij O. V.: Naukovy`j zhurnal. Ekologichna bezpeka, 2008, 1. 1. (in Ukrainian)
[8] Movchan Ya. I.: Naukovi zapysky, 2001,19 (specz. vyp.), 411.(in Ukrainian)
[9] Pry`khod`ko M. M. Ekologichna bezpeka pryrodnykh i antropogenno -modyfikovanykh geosystem: monografiya. Ivano-Frankivs`k: Foliant, 2013. (in Ukrainian)
[10]Solodky`j V. D., Masikevy`ch Yu. G., Moiseyev V. F., Pitak I. V.: Skhidno-Yevropejs`ky`j zhurnal peredovy`kh texnologij, 2012, 2/12 (56),19. (in Ukrainian)
[11]Shelyag-Sosonko Yu. R., Tkachenko V. S., Andriyenko T. L., Movchan Ya. I.: Ukr. botan. zhurn., 2005, 62 (2), 142. (in Ukrainian)
[12]Gvozdyak, P. I.: Visnyk NAN Ukrayiny, 2003, 3, 29.(in Ukrainian)
[13] Mudrak, O. V. Zbalansovanyy rozvytok ekomerezhi Podillya: stan, problemy, perspektyvy. SPD Glavatska R. V.,Vinnytsya 2012. (in Ukrainian)
[14]Paty`ka V. P., Sy`mochko L. Yu.: Mikrobiologichny`j zhurnal, 2013, 75(2), 21. (in Ukrainian)
[15]Ryl's'kyi, O. F., Masikevych, Yu. G.: Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, 2012, 3, 139. (in Ukrainian)
[16]Chizhevskij A. L. Aeroiony i zhizn. Moskva: Mysl, 1999. (in Russian)
[17]Gustavs K. Options to minimize non-ionizing electromagnetic radiation exposures (EMF/RF/Static Fields) in office environments. Final paper of Environmental & Occupational Health Certificate Program. University of Victoria. 2008. 
[18]Emoke Pall, Mihaela Niculae, Timea Kiss, Carmen Dana Sandru, and Marina Spоnu.: J Med Microbiol., 2013, 62 (11), 1635. 
https://doi.org/10.1099/jmm.0.055749-0
[19]Oksfriani Jufri Sumampouw, Yenny Risjani.: Review. International Journal of Ecosystem, 2014, 4(6), 251.
[20]Masikevych A. Yu., Kolotylo M. P., Yaremchuk V. M., Masikevych Yu. G.: Visnyk NTU «KhPI». Seriya: Novi rishennya v suchasnykh tekhnologiyakh, 2018, 45 (1321),173. DOI: doi.org/10. 20998/2413-4295.2018.45.24.
https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.45.24
[21]Andriy Masikevich, Myroslav Malyovanyj, Valery Yaremchuk, Michael Kolotilo, Yury Masikevich.: Environmental Problems, 2018, 3 (4), 265. 
https://doi.org/10.23939/ep.
[22]М. Malovanyy, G. Krusir, О. Holodovska, A. Masikevych.: Food science and technology, 2018. 12 (3), 109. 
DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fst.v12i3. 
https://doi.org/10.15673/fst.v12i3.1046
[23]A. Yu. Masikevych, V. M. Yaremchuk, R. Ya. Bat`, Yu. G. Masikevych, M. S. Mal`ovanyj.: Visnyk NLTU Ukrayiny, 2019, 29 (1), 93. (in Ukrainian)
https://doi.org/10.15421/40290114. 
[24]Andriy Masikevych, Mykhailo Kolotylo, Roman Bat, Yuriy Masikevych, Myroslav Malovanyy, Volodymyr Atamaniuk, Kateryna Petrushka.: Environmental Problems, 2019, 4 (1), 24.
https://doi.org/10.23939/ep2019.01.024