сталий розвиток

Сталий розвиток аграрних підприємств в Україні

Статтю присвячено дослідженню стану та перспективам впровадження концепції сталого розвитку в діяльність аграрних підприємств в Україні. У статті розглянуто концепцію сталого розвитку та її складові, зокрема цілі сталого розвитку та механізми мотивування впровадження концепції сталого розвитку у діяльність підприємств. Визначено ресурсні, економічні, правові та соціальні фактори впливу на розвиток аграрних підприємств в Україні.

Циркулярна економіка: особливості та перспективи впровадження в Україні в умовах війни

Циркулярна економіка є передумовою нової промислової революції, адже сприяє досягненню максимальної економічної ефективності в промисловості та зниженню негативного впливу на навколишнє середовище. Її впровадження передбачає комплекс заходів, спрямованих на сталий розвиток підприємств, країни і суспільства. Введення концепції циркулярної економіки є важливим і необхідним кроком для розвитку нашої держави, її інтеграції в  Європейський  Союз та післявоєнного відновлення.

MONITORING THE STATE OF ENVIRONMENTAL SAFETY USING PHYTOINDICATION METHODS TO ENSURE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGICALLY LOADED CITY KREMENCHUK

Ecological aspects of sustainable development have recently attracted the attention of scientists. The article is devoted to the control of ecological safety based on the study of the state of plantations in the city of Kremenchuk using the method of fluctuating leaf asymmetry as an indicator. The research was conducted in recreational, residential, transport and industrial areas. It was found that the condition of green areasin the city of Kremenchuk is heterogeneous and depends on the level of anthropogenic pressure.

CONDITION AND QUALITY OF THE AIR OF THE CHERNIVTSI REGION

The question of rating of the condition of the air in the regions of Ukraine is very relevant. An important component is the choice of the optimal rating method. The purpose of the work is to review methodological approaches to the rating of the condition of atmospheric air (on the example of the city of Chernivtsi). The results of the calculation of CAPI and I5 showed that the maximum was noted in 2017 due to abnormally high concentrations of phenol, the minimum was in 2018.

Роль міжнародних ланцюгів постачання у становленні циркулярної моделі економіки

Висвітлено ключові тренди у міжнародній логістиці. Розкрито сутність міжнарод- ного ланцюга постачання в умовах становлення циркулярної моделі економіки. Обґру- нтовано переваги циркулярної економіки над лінійною. Наведено успішні приклади організації безвідходних ланцюгів постачання в діяльності відомих компаній згідно з принципами сталого розвитку. Доведено, що циркулярна економіка є найкращою аль- тернативою в сучасних обставинах, оскільки має на меті використовувати продукти, обладнання та інфраструктуру довше, таким чином покращуючи продуктивність цих ресурсів.

Disrupt Framework як основа побудови бізнес-моделі підприємства на засадах підривних інновацій в умовах сталого розвитку

Викладено результати дослідження у сфері побудови бізнес-моделі підприємства в умовах сталого розвитку із упровадженням інновацій. Висвітлено роль підривних інно- вацій у реінжинірингу бізнес-процесів. Наведено концепцію 4Р інновацій, здійснено класифікацію інновацій за рівнем технологічної новизни і впливом на ринок. Описано основні типи циркулярних бізнес-моделей (циклічні, подовжуючі, інтенсифікуючі, дематеріалізуючі). Окреслено базові характеристики DISRUPT framework для підприємств, що створюють продукти/послуги для циркулярної економіки.

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT - UNDERESTIMATED TOOL FOR SUSTAINABLE SUBSOIL USE

Strategic environmental assessment is an effective tool for improving the level of environmental safety in various areas. The purpose of the article is to identify and classify the main tasks of strategic environmental assessment in subsoil use, taking into account its role and functions in the subsoil management system, and to suggest ways to improve environmental safety in subsoil use by means of strategic environmental assessment.

ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА – ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Мета дослідження – розроблення пропозицій вітчизняним підприємствам у сфері адаптування принципів циркулярної економіки задля сталого розвитку, зокрема на основні аналізування досвіду країн ЄС.

10TH ANNIVERSARY OF THE VIACHESLAV CHORNOVIL INSTITUTE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The Vyacheslav Chornovil Institute of Sustainable Development, like every newly created unit (in 2021 the ICT celebrated its 10th anniversary), is in the process of development and growth: new specialties have been licensed, laboratories have been established, international cooperation is developing and the number of students is growing.The peculiarity of the institute is that it is multidisciplinary.

Модернізація галузі харчової промисловості у контексті сталого розвитку України: публічно-управлінський аспект

Обґрунтовано основні напрями публічного управління розвитком харчової промисловості в Україні за сучасних трансформаційних умов, пов'язаних із кризою виробництва, зміною векторів попиту та пропозиції і ринків збуту. У контексті сталого розвитку окреслено пріоритети та ключові можливості модернізації харчової промисловості в Україні: посилення конкурентоспроможності, розкриття внутрішнього і зовнішнього потенціалів, інновації у сфері виробництва, відповідність ідеям та принципам сталого розвитку.