екологічна безпека

Роль екологічного аудиту в концепції розвитку збалансованого природокористування: правові аспекти

Анотація. Стаття присвячена дослідженню правових аспектів впровадження та ефективності екологічного аудиту в концепції розвитку сталого природокористування, як важливого механізму екологічної безпеки.

Швидкий технологічний розвиток призвів до глобалізації усіх без винятку суспільних процесів. Саме цей фактор вплинув і на екологічну кризу, адже домінуючий спосіб природокористування виявився несумісним з біосферою, циклічним кругообігом ресурсів, енергії і інформації, що забезпечують стійкість глобальної екосистеми. Це спровокувало екологічний регрес і реальний глобальний омніцид.

DISSECTING BIOCHEMICAL MECHANISMS THAT MEDIATE TOLERANCE TO MILITARY CHEMICAL STRESSORS IN DIVERSE MALACOLOGICAL SYSTEMS

The ongoing military conflict in Ukraine has severely contaminated freshwater ecosystems with heavy metal pollutants including lead from ammunition and explosives. This study investigates the physiological and biochemical mechanisms of resistance in the freshwater mollusks. This study examines how freshwater mollusks, specifically Planorbarius corneus and Viviparus viviparus, resist lead compounds. Lead pollution from military activities poses a significant threat to aquatic life due to its toxicity and bioaccumulation.

INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS OF USE AND CONSERVATION OF WATER RESOURCES IN ZHYTOMYR REGION

The water resources of Zhytomyr region are an important national asset, the condition of which affects people's health, economic development and the "good" environmental condition of the region. The current state of water resources in Zhytomyr region is of some concern due to a number of challenges, including: water pollution with organic materials, nutrients and toxic elements due to incomplete or no wastewater treatment, leaching of pollutants from agricultural land and plastic waste.

Функція держави з охорони права власності: адмністртивно-правовий аспект

Стаття присвячена проблемі адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки, адміністративному механізму, основною метою якого є регулювання суспільних відносин щодо збереження здоров’я та життя людей, запобігання заподіянню шкоди навколишньому середовищу, погіршення здоров’я населення.

Особливу увагу приділено визначенню ролі чинного законодавства, сучасних екологічних програм в структурі адміністратимвно-правового забезпечення екологічної безпеки.

Адміністративно-правові засади управління у сфері забезпечення екологічної безпеки держави

Статтю присвячено аналізу адміністративно-правових засад управління у сфері забезпечення екологічної безпеки держави.

Встановлено об’єкт адміністративно-правового регулювання – суспільні відносини у формі поведінки та дій людей, які мають місце у зв’язку із забезпеченням суб’єктами публічної влади, екологічних прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства та держави у цій сфері.

INVESTIGATION OF DEPORTMENT OF CHALCOPHILIC HEAVY METALS IN THE WASTE ROCK OF CENTRAL COAL ENRICHMENT PLANT "CHERVONOHRADSKA" FOR THE PURPOSES OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF LVIV-VOLYN COAL BASIN

Mining areas are centres of increased environmental danger. This is due to the development and operation of mines and subsequent beneficiation of coal, as well as the storage of significant volumes of empty waste rock in landfills. An important component of ensuring environmental safety is the investigation of the factors and ways of the impact of rock dumps on the state of the environment. In this regard, the article examines the forms of heavy metals found in the rock of the waste heap of the central coal enrichment plant "Chervonohradska" of the Lviv-Volyn coal basin.

Екологічна безпека в Україні: адміністративно-правове забезпечення

Стаття присвячена проблемі адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки, адміністративному механізму, основною метою якого є регулювання суспільних відносин щодо збереження здоров’я та життя людей, запобігання заподіянню шкоди навколишньому середовищу, погіршення здоров’я населення.

Особливу увагу приділено визначенню ролі чинного законодавства, сучасних екологічних програм в структурі адміністратимвно-правового забезпечення екологічної безпеки.

Феномен екологічної безпеки як об’єкт аксіологічно-правової рефлексії

У статті обґрунтовано аксіологічно-правові засади екологічної безпеки у сучасному світі, з’ясовано роль ціннісної системи суспільства в соціокультурному механізмі реалізації екологічної безпеки.

10TH ANNIVERSARY OF THE VIACHESLAV CHORNOVIL INSTITUTE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The Vyacheslav Chornovil Institute of Sustainable Development, like every newly created unit (in 2021 the ICT celebrated its 10th anniversary), is in the process of development and growth: new specialties have been licensed, laboratories have been established, international cooperation is developing and the number of students is growing.The peculiarity of the institute is that it is multidisciplinary.

Екологічна безпека як складова державної політики України: понятійно-термінологічний аспект

Проаналізовано основні підходи до визначення поняття “екологічна безпека” та розкрито їх нормативно-правове трактування. Розглянуто складові екологічної політики в демократичному суспільстві. Показано особливості становлення та здійснення екологічного управління в Україні. Розглянуто структуру екологічного управління. З’ясовано основні проблеми екологічної безпеки України.