екологічна безпека

Функція держави з охорони права власності: адмністртивно-правовий аспект

Стаття присвячена проблемі адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки, адміністративному механізму, основною метою якого є регулювання суспільних відносин щодо збереження здоров’я та життя людей, запобігання заподіянню шкоди навколишньому середовищу, погіршення здоров’я населення.

Особливу увагу приділено визначенню ролі чинного законодавства, сучасних екологічних програм в структурі адміністратимвно-правового забезпечення екологічної безпеки.

Адміністративно-правові засади управління у сфері забезпечення екологічної безпеки держави

Статтю присвячено аналізу адміністративно-правових засад управління у сфері забезпечення екологічної безпеки держави.

Встановлено об’єкт адміністративно-правового регулювання – суспільні відносини у формі поведінки та дій людей, які мають місце у зв’язку із забезпеченням суб’єктами публічної влади, екологічних прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства та держави у цій сфері.

INVESTIGATION OF DEPORTMENT OF CHALCOPHILIC HEAVY METALS IN THE WASTE ROCK OF CENTRAL COAL ENRICHMENT PLANT "CHERVONOHRADSKA" FOR THE PURPOSES OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF LVIV-VOLYN COAL BASIN

Mining areas are centres of increased environmental danger. This is due to the development and operation of mines and subsequent beneficiation of coal, as well as the storage of significant volumes of empty waste rock in landfills. An important component of ensuring environmental safety is the investigation of the factors and ways of the impact of rock dumps on the state of the environment. In this regard, the article examines the forms of heavy metals found in the rock of the waste heap of the central coal enrichment plant "Chervonohradska" of the Lviv-Volyn coal basin.

Екологічна безпека в Україні: адміністративно-правове забезпечення

Стаття присвячена проблемі адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки, адміністративному механізму, основною метою якого є регулювання суспільних відносин щодо збереження здоров’я та життя людей, запобігання заподіянню шкоди навколишньому середовищу, погіршення здоров’я населення.

Особливу увагу приділено визначенню ролі чинного законодавства, сучасних екологічних програм в структурі адміністратимвно-правового забезпечення екологічної безпеки.

Феномен екологічної безпеки як об’єкт аксіологічно-правової рефлексії

У статті обґрунтовано аксіологічно-правові засади екологічної безпеки у сучасному світі, з’ясовано роль ціннісної системи суспільства в соціокультурному механізмі реалізації екологічної безпеки.

10TH ANNIVERSARY OF THE VIACHESLAV CHORNOVIL INSTITUTE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The Vyacheslav Chornovil Institute of Sustainable Development, like every newly created unit (in 2021 the ICT celebrated its 10th anniversary), is in the process of development and growth: new specialties have been licensed, laboratories have been established, international cooperation is developing and the number of students is growing.The peculiarity of the institute is that it is multidisciplinary.

Екологічна безпека як складова державної політики України: понятійно-термінологічний аспект

Проаналізовано основні підходи до визначення поняття “екологічна безпека” та розкрито їх нормативно-правове трактування. Розглянуто складові екологічної політики в демократичному суспільстві. Показано особливості становлення та здійснення екологічного управління в Україні. Розглянуто структуру екологічного управління. З’ясовано основні проблеми екологічної безпеки України.

Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки при надзвичайних ситуаціях

Анотація. У статті на основі комплексного системного підходу здійснено аналіз, у контексті чинного законодавства, основних науково-теоретичних підходів до основних засад правового регулювання забезпечення екологічної безпеки при надзвичайних ситуаціях.

Удосконалення способу отримання адсорбентів із відходів агропромислового комплексу

Запропоновано багатостадійний спосіб отримання адсорбенту підвищеної поглинальної здатності на основі відходів агропромислового комплексу, який включає оброблення сировини сульфатною кислотою, механохімічне модифікування, електростатичну сепарацію та стадію кавітації. За результатами експериментальних досліджень доведена доцільність застосування запропонованого адсорбенту в процесі очищення забруднених водних середовищ від жирів, фенолів, нафтопродуктів та йонів важких металів.

EXPERIMENTAL RESEARCH OF INDUSTRIAL WATER PARAMETERS OF CANNING PLANT AND BAKERY. ANALYSIS OF TREATMENT TECHNOLOGIES

One of the industries that uses large amounts of water is the food industry. Industrial, domestic managers of the production process stand out with it and enter the environment surrounded by contaminated effluents. Their main feature is the high content of dissolved organic matter and nitrogen. You can also create wall water to create aggregate-resistant colloids, which include animal and vegetable fats, proteins, starch, sugar, as well as salts, carbohydrates, dyes, thickeners, preservatives.