Випуск 3, Номер 4, 2018

У цьому номері

(10 статей)
Halyna Sakalova , Tamara Vasylinycz, Kateryna Petrushka, Oleh Stokalyuk, Nataliya Chornomaz
cc. 219-223
Tamerlan Safranov, Tetiana Shanina, Veronika Prykhodko, Mykola Shynkarenko
cc.224-229
Myroslav Malovanyy, Zoryana Оdnorih, Мaria Кanda
cc.245-251
Andriy Masikevych, Myroslav Malovanyy, Valeriy Yaremchuk, Mykhailo Kolotylo, Yuriy Masikevych
cc.265-273