Випуск 5, Номер 2, 2020

У цьому номері

(10 статей)
Viktor Vasiichuk, Yaroslav Kuchera, Olena Matskiv, Oleh Nahurskyy, Stepan Kachan
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2020.02.069
cc.69-75
Mykhailo Katkov, Myroslav Malovanyy, Iryna Kotsiuba, Tetyana Senchuk, Maryna Lavinda
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2020.02.088
cc. 88-94
Serhiy Synelnikov, Myroslav Malovanyy, Oleh Nahurskyy, Liubov Luchyt, Kateryna Petrushka, Ivan Tymchuk, Oleh Stokalyuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2020.02.095
cc.95-101
Olga Khudoyarova, Olga Gordienko, Tetiana Sydoruk, Taras Titov, Roman Petruk, Serhii Prokopchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2020.02.102
cc.102-105
Marianna Havryshko, Olena Popovych, Галина Яремко
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2020.02.107
cc.107-112