INVESTIGATION OF DEPORTMENT OF CHALCOPHILIC HEAVY METALS IN THE WASTE ROCK OF CENTRAL COAL ENRICHMENT PLANT "CHERVONOHRADSKA" FOR THE PURPOSES OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF LVIV-VOLYN COAL BASIN

EP.
2022;
: cc. 169-176
1
Lviv State University of Life Safety
2
Lviv State University of Life Safety

Mining areas are centres of increased environmental danger. This is due to the development and operation of mines and subsequent beneficiation of coal, as well as the storage of significant volumes of empty waste rock in landfills. An important component of ensuring environmental safety is the investigation of the factors and ways of the impact of rock dumps on the state of the environment. In this regard, the article examines the forms of heavy metals found in the rock of the waste heap of the central coal enrichment plant "Chervonohradska" of the Lviv-Volyn coal basin. The environmental hazard factors caused by the distribution of various forms of lead, cadmium, zinc, and copper, based on establishing the migration capabilities of these elements in the technogenesis zone, are analyzed. It was determined that the gross content of lead reaches 16.32 mg/kg, cadmium – 5.84 mg/kg (exceeding clarke up to 29.2 times in siliceous siltstone and siltstone), zinc – 421 mg/kg (exceeding clarke up to 5.26 times in sandstone, siltstone and siliceous siltstone), copper – 112.89 mg/kg (exceeding clarke by 2 times in siltstone). The concentration coefficients of heavy metals in the samples were determined in relation to the gross form. The results of the research give a reason to evaluate the rocks of the waste dump in terms of the distribution of various forms of Pb, Cd, Zn and Cu as dangerous for the environment and unsuitable for use because in all the samples an excess content was observed in one form or another.

1. Baranov, V. I. (2008). Ekolohichnyi opys porodnoho vidvalu vuhilnykh shakht TsZF ZAT "Lvivsystemenerho" yak obiekta dlia ozelenennia. Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. Biolohichna. 46, 172-178. Retrieved from https://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view...

2. Baranov, V. I., & Knysh, I. B. (2007). Khimiko-mineralohichnyi sklad porid vidvalu vuhilnykh shakht TsZF "Lvivsystemenerho" ta yikh vplyv na prorostannia nasinnia. Promyslova botanika: stan ta perspektyvy rozvytku : mater. V mizhnar. nauk. konf. Donetsk, 36-37. Retrieved from https://www.academia.edu/22508221/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%BE_%...

3. Beshlei, S. V. (2016). Ekolohichni vlastyvosti Calamagrostis epigeios (L.) Roth ta yoho seredovyshchetvorna rol na vidvalakh vuhilnykh shakht (Chervonohradskyi hirnychopromyslovyi raion). (Dysertatsiia  kandydata  biolog. nauk). NAN Ukrainy, In-t ekolohii Karpat. Lviv.

4. Bohach, K. S. (2013). Vyznachennia zasad ekoloho-ekonomichnoi polityky povodzhennia z vidvalamy hirskoi porody vuhilnykh shakht. Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. Ser.: Ekonomika i menedzhment, (2), 101-110. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=L...

5. Bosak, P., Popovych, V., Stepova, K., & Dudyn, R. (2020). Environmental impact and toxicological properties of mine dumps of the Lviv-Volyn coal basin. News of the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Geology and Technical Sciences, 2(440), 48-54. doi: https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.30

https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.30

6. Bryk, D., Hvozdevych, O., Kulchytska-Zhyhaylo, L., & Podolskyy, M. (2019). Tekhnohenni vuhlevmisni obiekty Chervonohradskoho hirnychopromyslovoho raionu ta deiaki tekhnichni rishennia yikh vykorystannia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4 (181), 45-65.

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.04.045

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.04.045

7. Fatieiev, A. I., & Pashchenko, Ya. V. (2003). Fonovyi vmist mikroelementiv u gruntakh Ukrainy. Kharkiv: Instytut hruntoznavstva ta ahrokhimii im. O.N. Sokolovskoho.

8. Holland, H. D., & Turekian, K. K. (2011). Geochemistry of Earth Surface Systems: From the Treatise on Geochemistry. Italy: Elsevier Ltd. Retrieved from https://www.elsevier.com/books/geochemistry-of-earth-surface-systems/hol...

9. Kabata-Pendias, A., & Pendias, Н. (2001). Trace elements in soils and plants (3th ed.). CRC Press LLC. Retrieved from http://base.dnsgb.com.ua/files/book/Agriculture/Soil/Trace-Elements-in-Soils-and-Plants.pdf

https://doi.org/10.1201/9781420039900

10.Karabyn, V.V., & Kochmar I.M. (2017). Formy znakhodzhennia midi u zoni tekhnohenezu obiektiv vuhlevydobutku (na prykladi shakhty Vizeiska Chervonohradskoho hirnycho-promyslovoho raionu). Zbirnyk naukovykh prats Instytutu heokhimii navkolyshnoho seredovyshcha,  27, 30-49.

https://doi.org/10.15407/znp2017.27.030

11. Karabyn, V.V., Voitsikhovska, A.S., & Pohrebennyk, V.D. (2012). Formy znakhodzhennia midi u gruntakh v zoni tekhnohenezu smittiezvalyshch. Naukovi pratsi DonNTU. Seriia «Hirnycho-heolohichna», 16(206), 193-198.

12.Knysh, I. B. (2008). Heokhimiia mikroelementiv u porodakh terykona shakhty Vizeiska Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser.: Heolohichna, 22, 58–71.

13.Knysh, I.B. & Karabyn, V.V. (2010). Heokhimiia mikroelementiv u porodakh terykonu kopalni Mezhyrichanska Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3-4 (152-153), 85-101.

14. Knysh, I., & Karabyn, V. (2014). Heavy metals distribution in the waste pile rocks of Chervonogradska mine of the Lviv-Volyn coal basin (Ukraine). Pollution Research Journal Papers, 33(4), 663-670. Retrieved from http://www.envirobiotechjournals.com/article_abstract.php?aid=5558&iid=1...

15. Kroik, H. A., Biletska, V. A., Yatsechko, N. Ie., & Demura, V. I. (2010). UA  Patent  No 55027. Ukrainskyi  instytut  intelektualnoi  vlasnosti  (Ukrpatent).

16. Kuznetsov, A.V. (1992). Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu tyazhelykh metallov v pochvakh  selkhozuhodyi i produktsyy rasteniyevodstva (yzdanye 2-e, pererabotannoe y dopolnennoe). M.: TSINAO.

17.Kyrylchuk, A. A., & Bonishko, O. S. (2011). Khimiia gruntiv. Osnovy teorii i praktykum : navch. posibnyk. Lviv : LNU imeni Ivana Franka.

18. Popovych, V., Bosak, P., Petlovanyi, M., Telak, O., Karabyn, V., & Pinder, V. (2021). Environmental safety of phytogenic fields formation on coal mines tailings. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Geology and Technical sciences. 2(446), 129 – 136. doi: http://dx.doi.org/10.32014/2021.2518-170X.44

https://doi.org/10.32014/2021.2518-170X.44

19.Pro zatverdzhennia hihiienichnykh rehlamentiv dopustymoho vmistu khimichnykh rechovyn u grunti: Nakaz MOZ 2020, № 1595 (2020). Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/view/re35005?an=9

20. Ryzhuka, S.M., Lisovoho, M.V., & Bentsarovskoho, D.M. (2003). Metodyka ahrokhimichnoi pasportyzatsii zemel silskohospodarskoho pryznachennia. K.: «Rybka moia».

21. Voitsikhovska, A.S., Karabyn, V.V., & Pohrebennyk, V.D. (2013). Poshyrennia riznykh za rukhomistiu form tsynku u gruntakh u zoni tekhnohenezu smittiezvalyshch. Naukovi pratsi DonNTU. Seriia «Hirnycho-heolohichna», 19(209), 3-9.

22, Yudovich, Ya.E., & Ketris, M.P. (2005). Toksichnyye elementy-primesi v iskopayemykh uglyakh. Yekaterinburg: UrO RAN.