ANALYSIS OF STUDIES ON THE MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF DOMESTIC WASTE IN UKRAINE

EP.
2023;
: сс.241-246
1
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
2
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
3
University of Natural Resources and Life Sciences
4
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
5
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

The article presents the results of the analysis of the studies conducted on the quantitative and qualitative characteristics of household waste generated in the territories of several regional centers of Ukraine. The data on the component composition of domestic waste typical for Ukrainian cities are generalized. The influence of the quality indicators of individual waste fractions on the further choice of operations and methods of household waste treatment within the framework of the waste management system is analyzed. On the basis of the collected data, the expediency and relevance of the experimental studies conducted in the context of the current war in Ukraine, global environmental problems, and the global energy crisis are substantiated.

1. Barinov, M. O., Oleksiievets, I. L., Rodnaia, D. V., Zhuravel, T. V., Kolomiiets, S. V., Kozlova, I. A., & Parkhomenko, H. P. (2021). Praktychni aspekty upravlinnia vidkhodamy v Ukraini. Posibnyk. K.: «Polihraf plius». Retrieved from http://ukrecoalliance.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/Posibnyk_praktyc...

2. Illiash, O. E., & Holik, Yu. S. (2023). Doslidzhennia resursnoho potentsialu pobutovykh vidkhodiv u Poltavskii oblasti. Problemy okhorony pratsi v Ukraini, 39(1–2). 47–54.

https://doi.org/10.36804/nndipbop.39-1-2.2023.47-54

3. Holik, Yu. S., Illiash,O. E., Monastyrskyi, O. M., Chepurko, Yu. V., & Serha, T. M. (2023). Otsinka enerhoresursnoho potentsialu terytorialnykh hromad Poltavskoi oblasti yak skladovoi enerhetychnoi bezpeky. The 3rd International scientific and practical conference “Scientific research in the modern world”, January 12-14, 2023. Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2023. рр. 205-215.

4. Kotsiuba, I. H. (2017). Doslidzhennia morfolohichnoho skladu tverdykh pobutovykh vidkhodiv mista Zhytomyra. Ekolohichni nauky, 18-19, 19-23. Retrieved from http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2017/18-19/5.pdf

5. Nasirov, M. F. (2018). Diahnostyka resursozabezpechennia yak vyznachalnoho faktoru pryiniattia rishennia shchodo realizatsii ekoproektu z resaiklinhu vidkhodiv plastyka. Ekonomichna nauka, 16, 61-66.  Retrieved from  http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2018/13.pdf

6. Rehionalnyi  plan  upravlinnia  vidkhodamy  u  Poltavskii  oblasti  do  2030  roku:  proekt. (2023). Retrieved from https://www.adm-pl.gov.ua/advert/oprilyudnennya-dlya-obgovorennya-proektu-regionalniy-plan-upravlinnya-vidhodami-u-poltavskiy