Шляхетський герб на жіночому портреті XVII – на початку ХХ ст. в колекції Львівського історичного музею

2017;
: cc. 59 - 64
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено особливості гербів, зображуваних на жіночих портретах, що зберігаються в колекції Львівського історичного музею

1. Архів Львівського історичного музею (далі ЛІМу). — Інвентарна книга фондової групи «Живопис». — Т. 1. — 99 арк. 2. Архів ЛІМу. — Інвентарна книга фондової групи «Живопис». — Т. 2. — 199 арк. 3. Овсійчук В. Українське мистецтво XIV — першої половини XVII століття. — К., 1985. — 168 с. 4. Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства. — Харків, 2009. — 312 с. 5. Одно- роженко О. Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. — К., 2011. — 422 с. 6. Членова Л. Еволюція портретного жанру в українському мистецтві XVI—XVIIІ століть // Український портрет XVI—XVIIІ століть. Каталог-альбом. / Укл. Галина Бєлікова, Лариса Членова. — К., 2006. — С. 12–19. 7. Якущенко Г. Каталог збірки живопису Львівського історичного музею. — Львів, 1987. — 109 с. 8. Boniecki A. Herbarz polski. Wiadomości historyczno—genealogiczne o rodach szlacheckich. — Warszawa, 1899–1913. — T. І—XVI. 9. Gębarowicz M. Portret XVI–XVIII wieku we Lwowie. — Wrocław, 1969. — 140 s. 10. Mękicki R. Muzeum narodowe im. króla Jana III we Lwowie. Przewodnik po zbiorach z 12 tablicami. — Lwów, 1936. — 130 s. 11. Niesiecki K. Herbarz polski. — Lipsk, 1839–1845. — T. I–X. 12. Okolski S. Orbis Polonus. — Tomus I–III. — Cracoviae, 1641–1642. 13. Piekosiński F. Heraldyka polska wiekow średnich. — Kraków, 1899. — 487 s. 14. Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584. — Kraków, 1858. — 964 s. 15. Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVII w. — Lwów, 1913. — 355 s. 16. Szczygielski W. Ossolińska Teresa (1717–1776) // Polski Słownik Biograficzny. — Kraków, 1979. — T. 24. — S. 387–388. 17. Tobiasz M. Szlachta i możnowładztwo w dawnej Polsce. — Kraków, 1945. — 194 s. 18. Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. — Warszawa, 1904–1931. — T. I–XV.