ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ДОБУ ТОТАЛІТАРИЗМУ (II половина ХХ ст.)

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто дії радянського тоталітарного режиму на західноукраїнських землях у другій половині ХХ ст. щодо збереження і використання пам’яток архітектури регіону. Звернено увагу на стан збереження пам’яток архітектури, переданих владою в користування закладам охорони здоров’я

1. Бадяк, В. (2011). Запровадження радянської пам‘яткоохоронної системи у Львові (1939–1953 рр.). Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали п‘ятої наукової краєзнавчої конференції 12 листопада 2010 р. Львів, С. 8– 24; 2. Бадяк, В. (2011) Культурна спадщина поляків у Львові в пам’ятко охоронній діяльності радянських органів влади повоєнних років. Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. Вип. 19. C. 40–56; 3. Бухало, О. Олицький замок: фортеця, резиденція, божевільня. http://www.bbc. com/ ukrainian/blogs 4. Горбик, В. О., Денисенко, Г. Г. (2012). «Звід пам’яток історії та культури України» у дослідженні і охороні культурної спадщини: досвід, проблеми, перспективи. Інститут історії України НАН України, 192 с.; 5. Звід пам’яток історії та культури України: Енциклопедичне видання: у 28 т. (1999). Кн. 1: Київ. Ч. 1: А – Л, 608 с; 6. Звід. пам’яток історії та культури України м. Львів. Т. 1. http://history.org.ua/ LiberUA/ZvidLviv/ZvidLviv.pdf; 7. Збірник постанов і розпоряджень уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. (1948). № 23–24. С. 91. //http://old. kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=1261882; 8. Історія культури Україии. У п’яти томах. (2011). Т. 5. кн. 1. К.: «Наукова думка» НАН України, 832 с.; 9. Історія міст і сіл Української РСР Львівська область у двадцяти шести томах. (1968). Київ, 976 с.; 10. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи Гранада, 3 жовтня 1985 року. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show; 11. Культурна спадщина в контексті «Зводу пам’яток історії та культури України» (2015). К.: Інститут історії України, 2015, 486 с.; 12. Лесик, О. В. (1993). Замки та монастирі України. Львів, Світ, 176 с.; 13. Львівська національна наукова бібліотека ім. Василя Стефаника. Відділ рукописів. Фонд 9. Спр. 1576. Dokumenta і przepisy organizacyjne Fundacyi Stanislawa hr. Skarbka. Lwow. – drukarnia «Dziennika Polskiego». 1909. 114 c.; 14. Максимов, В. В. (1997). Ратифікація Україною конвенцій UNESCO про охорону культурних цінностей і проблеми національного пам’яткоохоронного законодавства. Ідеологія державотворення в Україні: Історія і сучасність: наук.- практ. конф., 22–23 листоп. 1996 р.: матеріали. К.: Генеза, С. 410–412; 15. «О мерах улучшения охрани памятников культури» Совет Министров СССР Постановление от 14 октября 1948 г. Nо. 3898. http://art-con.ru/node/354; 16. Orłowicz, M. (1914). Pzewodnik po Galicji. Lwów, 267 s.; 17. Підка мінь. Домініканський монастир. http://rbrechko. livejournal.com/ 76069.htm; 18 Підкамінь. Енциклопедія Історії України (ЕІУ). Інститут історії України. НАН України. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu; 19. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000 р. (2000). Відомості Верховної Ради України. № 39. С. 333. 20. Су бота І. Інститут Дроговизький графа Станіслава Скарбека. http://www.mykolaiv.lviv.ua/news/ politic-news.