Дослідження точності планів Львова 1844 та 1931 років

https://doi.org/10.23939/istcgcap2018.02.033
Надіслано: Травень 03, 2018
Переглянуто: Листопад 22, 2018
Прийнято: Грудень 20, 2018
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний Університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»; ДНВП «Картографія»
4
Національний університет Львівська політехніка

Мета цієї роботи - дослідження точності планів Львова 1844 та 1931 років. Методика. Основним критерієм оцінки достовірності стародавніх карт є дослідження їх геометричної точності, яка визначається величинами похибок, що виникають при вимірюванні довжин, кутів, координат та інших картометричних характеристик. Для дослідження точності планів Львова 1844 та 1931 років було застосовано кількісну методику, яка базується на використанні безпосередніх вимірювань довжин ліній та кутів між двома напрямками на стародавньому і сучасному планах та аналізі цих вимірювань на основі статистичної теорії похибок з використанням формул Гаусса та Бесселя. Результати. Згідно з вказаною методикою для кожного плану було визначено середню квадратичну похибку відстані, відносну середню квадратичну похибку відстані, кут повороту та середню квадратичну похибку дирекційних кутів. Ці характеристики дали можливість порівняти похибки лінійних та кутових величин двох різночасових та різномасштабних планів Львова між собою та дали підстави вважати, що план Львова 1931 року є точнішим щодо кутових вимірів. Спотворення відстаней характерні для обох планів Львова, однак меншу відносну середню квадратичну похибку має все ж таки план 1931 року, незважаючи на дрібніший масштаб. Обчислені показники спотворень довжин лінії та амплітуда коливань граничних величин знаменника масштабу роблять можливим проведення аналізу спотворень відстаней у різних частинах плану та продовження дослідження точності вищезгаданих картографічних матеріалів з використанням графічних методів дослідження, які дозволили б оцінити та проілюструвати просторові варіації похибок, а також виявити і зрозуміти факти та технічні аспекти створення цих картографічних творів. Наукова новизна та практична значущість. Визначення геометричної точності стародавніх планів Львова як інструментарію для наукових досліджень є актуальним, оскільки сприяє об’єктивнішому і повнішому оцінюванню картографічного видання як результату людської діяльності. Числові дані, що отримані в процесі досліджень, дають можливість порівнювати картографічну, документальну та змістову цінність стародавніх карт. Вибрана кількісна методика при дослідженні стародавніх планів Львова, що базується на безпосередніх вимірюваннях довжин ліній та кутів між двома напрямками, уможливила порівняти похибки лінійних та кутових величин різночасових та різномасштабних планів Львова. Опрацьована методика дослідження може бути використана для оцінювання точності інших планів Львова та міст України.

 1. Гаврилова Є. С. (1956). Карта г. Львов и ее развитие. Львов.
 2. Зазуляк П. М., Гавриш В. І., Євсєєва Е. М.,  Йосипчук М. Д. (2010). Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань. Львів: Видавництво “Растр-7”. – 408 с.
 3. Капраль М. (2014) Атлас українських історичних міст. Львів. (Т.1). / За наук. ред. М. Капраля. - К.: ДНВП “Картографія”. – 95 с.+25 оригінальних карт, 11 карт-реконструцій, 6 видів міста.
 4. Сосса Р., Кришталович У.,  Шишка О. (2016) Картографічні видання Львова: Каталог виставки. Львів, 6-8 грудня 2016 р. / За заг. ред. Р. Сосси. – Львів: Вид-во Львівської політехніки. – 28 c.
 5. Affek, A. (2013). Georeferencing of historical maps using GIS, as exemplified by the Austrian Military Surveys of Galicia. Geographia Polonica, 86, 4, 375–390.
 6. Bayer, T., Potůčková, M., Čábelka, M. (2009). Cartometric Analysis of Old Maps on the Example of Vogt’s Map. Cartography in Central and Eastern Europe, 509-524.
 7. Czerner O. (1997). Lwów na dawnej rycinie i planie. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław. –269 p.
 8. Gauss, Carl Friedrich, Translated by G. W. Stewart. (1995). Theory of the Combination of Observations Least Subject to Errors: Part One, Part Two, Supplement. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics.
 9. Jenny, B., Weber, A. & Hurni, L. (2007). Visualizing the Planimetric Accuracy of Historical Maps with MapAnalyst. Cartographica ,.42(1), 89–94.
 10. Jenny, B., Hurni L. (2011). Studying cartographic heritage: Analysis and visualization of geometric distortions. Computers & Graphics, 35, 402–411. doi: 10.1016/j.cag.2011.01005.
 11. Lemberg mit seinen Vorstaedten im Jahre 1844 / auf Stein gest. von Cadeten Kratochwill und Radoicsich, geschrieben Brankowich / Scale 1 : 7 200. – [Wien : K. u. k. Militär-geographisches Institut], 1844.  Lviv national scientific library of Ukraine named V. Stephanyka, КК 4906.
 12. Manzano-Agugliaro, F., Martinez-Garcia, J., & San-Antonio-Gomez, C. (2012). GIS analysis of the accuracy of Tomas Lopez’s historical cartography in the Canary Islands (1742-1746).  Scientific Research and Essays, 7(1). doi: 10.5897/SRE11.1271.
 13. Ostrowski, J. (2014) Praca Henryka Merczynga z 1913 roku o radziwiłłowskiej mapie Litwy i jej wpływ na polskie badania dokładności dawnych map (w setną rocznicę publikacji). Dawne mapy jako żródła w badaniach geograficznych i historycznych. (Z Dziejów Kartografii. V 17, pp.35-52). Warszawa.
 14. Pietkiewicz, S. (1975). Badania dokładności dawnych i nowszych map. 25 lat Zakładu Kartografii Instytutu Geografii Uniwersytetu Warszawkiego (pp. 4-12).  Warszawa.
 15. Pietkiewicz, S. (1995). Analiza dokładności kilku map z XVII, XVIII i XIX wieku obejmującyh Polskę w dawnych granicach.  Prace i Studia Geograficzne, 17, 103-109.
 16. Plan miasta Lwowa / Instytyt Kartograficzny imienia E. Romera; nakład i druk Ski. Akc. Książnica–Atlas. / Scale 1:15 000. - Lwow: Książnica–Atlas, 1931. Lviv national scientific library of Ukraine named V. Stephanyka, 427-H.
 17. Szeliga, J. (1993). Metody i stan dokładnościowych badań dawnych map z obszaru Polski. Dorobek polskiej historii kartografii, Vol. 6, 51–67.
 18. Wolski, J. (2012). Błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 16, 15–32.
 19. Yonghe, D. (2015) Perfectively Deducing Bessel Mean Square Error Formula. The Open Civil Engineering Journal, 9, 423–425.
 20. Zimová, R., Pešt’ák, Ja., & Veverka, B. (2006).  Positional Accuracy of Old Maps. Historical Military Mapping of Czech Lands. GIM International. Retrieved from https://www.gim-international.com/content/article/positional-accuracy-of-old-maps.