Дослідження ходу фокусувальної лінзи нівеліра Dini 22

1
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”
2
Львівський національний аграрний університет

Проведено експериментальні дослідження ходу фокусусувальної лінзи цифрового нівеліра Dini 22. Отримані результати вказують, що точність перефокусування конкретного нівеліра перебуває в межах точності відліку.

1. Инструкция по нивелированию І, ІІ, ІІІ, IV классов. – М. : Недра, 1990. – 175 с. 2. Павлив П. В. Проблемы высокоточного нивелирования / П. В. Павлив. – Львов : Вища шк., Изд-во при Львов. ун-те, 1980. – 124 с. 
3. Селиханович В. Г. Геодезия / В. Г.  Селиханович . – Ч. II – М. : Недра, 1981. – 544 с. 4. Островський А. Л. Геодезія / А. Л. Островський, О. І. Мороз, В. Л. Тарнавський. – Ч. 2 – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 564 с. 
5. Большаков В. Д. Практкум по теории математической обработки геодезических измерений В. Д. Большаков, Ю. И. Маркузе. – М. : Недра, 1984. – 352 с.
 6. Патент. Україна, UA 41429 U? G01C 5/00. Спосіб геометричного нівелювання “Вперед, назад” / С.С. Перій ; заявник і патентоутримувач Львів. нац. аграр. ун-т. – №41429 ; зареєстр. в Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 25.05.2009. 
7. Перій С. С. Експериментальні дослідження точності геометричного нівелювання способом “вперед-назад” / C. С. Перій // Геодезія, картографія і аерознімання : міжвід. наук.-техн. зб. / Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка.”– Л., 2010. – Вип. 73. – С. 45–52.