Проблеми управління меліорованими територіями

1
Національний університет водного господарства та природокористування
2
Національний університет водного господарства та природокористування

Проаналізовано основні проблеми управління територіями в Україні. Основну увагу приділено меліорованим територіям. Описано досвід зарубіжних країн з питань управління меліорованами територіями і намічені перспективні шляхи розвитку цієї сфери на основі використання ГІС-технологій, інфраструктури геопросторових даних та дистанційного зондування землі.

1. Ковальчук П.І. Еколого-економічна модель інтегрованого управління сталим розвитком меліорованих територій / П. Ковальчук, Т. Михальська, Н. Пендак, О. Демчук // Водне госпо¬дарство України. – 2010. – № 1. – С. 25–30. 
2. Багнюк В.М. Водно-меліоративні реалії України / В. Багнюк, Я. Мовчан, Г. Цивінський // Вісник НАНУ. – 2002. – № 12. – С. 46–56. 
3. Маслов Б.С. Вопросы истории мелиорации торфяных болот и развитие науки / Б. Маслов // Вестник ТГПУ. – 2008. – Вып. 4(78). – С. 64–69. 
4. Мошинський В.С. Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель / В. С. Мошинський. – Рівне: НУВГП, 2005. – 250 с. – (монографія). 
5. Насєдкін І.Ю. Еколого-меліоративний моніторинг осушуваних земель / І. Насєдкін, О. Цвєтова, Г. Рябцева, П. Яковенко // Меліорація і водне господарство. – 2008. – Вип. 96. – С. 115–123. 
6. Цвєтова О.В. Моніторинг меліорованих земель в гумідній зоні України / О. Цвєтова, 
Г. Рябцева, І. Насєдкін, О. Тураєва // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. –  Рівне, 2009. – Вип. 3(47). 
Ч. 1. – С. 237–242. 
7. Федотов М.М. Оптимізація територіального планування меліорованих агроландшафтів за даними еколого-меліоративного моніторингу / М. Федотов  // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. –  Рівне, 2009. – Вип. 3(47). Ч. 1. – С. 225–230.
8. Левада О.В. Еколого-меліоративна організація території – ландшафтний підхід / О. Левада // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: Зб. наук. праць. В 4-х т. – К: ВГЛ Обрій. – 2004. – Т. 3. – С. 287–290.