Застосування ГІС для візуалізації паводконебезпечних районів із врахуванням морфології та літології річкових долин (на прикладі долин рік Прибескидського Передкарпаття)

2013;
: стоp. 43 - 48
Надіслано: Лютий 06, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

На сьогоднішній день найбільш ефективне застосування знайшли геоінформаційні системи у сфері прогнозування площ затоплень під час паводків. Розглядаються можливості моделювання паводків при обліку не тільки висот місцевості, але і літологічного складу порід, що впливає на інфільтрацію вод в глибину шарів. Враховано також морфологічні особливості долин, зокрема, їх звуження і різкі вигини. Встановлено, що ці характеристики більшою мірою впливають на висоту підйому вод, тоді як їх розтікання за площею залежить від ширини долини і впадання великих приток

 1. . Вишневський В.І. Максимальні витрати води на річках Українських Карпат // Наук. праці УНДГМІ: Гідрометеорологічні дослідження в Україні. – 1999. – Вип. 247. – С. 102–113.
 2.  Вишневський П.Ф. Зливи і зливовий стік на Україні. – К.: Наук, думка, 1962. – 291 с.
 3.  Гинко С.С. Катастрофы на берегах рек: речные наводнения и борьба с ними / Под ред. А.И. Чеботарева. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 128 с.
 4. Іщук О.О., Ободовський О.Г., Коноваленко О.С. Взаємодія ГІС та проблемно-орієнтованих моделюючих комплексів в системах прогнозування та оцінки наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з паводками // Науковий збірник КГУ «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія». – 2002. – Т.3 – С. 5359. http://www.giscenter.net.ua/articles%5Carticle_of_18.htm.
 5.  Іщук О.О., Середінін Є.С. Прогнозування й оцінка наслідків екстремальних повеневих ситуацій засобами просторового аналізу ГІС // Вісник геодезії та картографії. – 2000. – № 2. – С.37–42.
 6.  Іщук О.О. ГІС в оцінці ризиків від екстремальних ситуацій, викликаних паводками і водопіллям // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия географическая. Т. 25 (64). – 2012. – № 1. – С. 8694;
 7. Ковальчук І., Михнович А. Особливості геоінформаційного моделювання катастрофічних паводків у басейні Дністра // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Науково-технічний журнал. № 3, 2001. – С. 24–29.;
 8.   Ковальчук І., Михнович А., Steid l J. Геоінформаційне моделювання гідрогеоморфологічних процесів у долині Верхнього Дністра. // Геоморфологічні дослідження в Україні: минуле, сучасне, майбутнє. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – С. 223227.
 9.   Кравчук Я.С. Геоморфологія Передкарпаття. – Львів: Меркатор, 1999.
 10.  Мельник Т.П. Застосування ГІС для потреби попередження стихійних гідрологічних явищ// Вісник Харківського національного університету. – №1037. – 2012. – С.125132.
 11.   Оцінка ризику та управління повенями Закарпатської області. Проект TACIS. //http://buvrtysa.gov.ua/projects;
 12. Перехрест С.М., Кочубей С.Г., Пєчковська О.М. Шкідливі стихійні явища в Українських Карпатах та засоби боротьби з ними. – К.: Наукова думка, 1971.
 13. Плиска Л. Моделювання паводків з використанням інструментальної ГІС ArcView // Можливості дистанційного зондування Землі та геоінформаційних технологій у вирішенні проблем Полісся: Тези доп. регіон. Наради. – Луцьк, 2002. – С. 83–84.
 14. Подальший розвиток і гармонізація Верхньо-Тисайських українських і угорських програм розвитку протипаводкового захисту та створення інтегрованої системи прогнозування паводків із застосуванням моделей на основі ГІС. Угорсько-український проект протипаводкового захисту // http://zakarpattya.net.ua/News/92080.
 15. Ромащенко М., Савчук Д. Водні стихії. Карпатські повені. – К.: Аграрна наука, 2002. – 304 с.
 16. Сусідко М.М., Лук’янець О.І. Комплексна басейнова система прогнозування паводків у Закарпатті: методична та технологічна база її складових // Наук.праці УкрНДГМІ, 2004 – Вип. 253.
 17. Штогрин О.Д. Підземні води четвертинних відкладів Передкарпаття. − К.: АН УРСР, 1963.