Ретроспективно-географічний аналіз Львівського міського полігону ТПВ

2017;
: стор. 45-57
https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.02.045
Надіслано: Травень 12, 2017
1
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Щорічне зростання об’ємів сміття, що захоронюються на полігонах твердих побутових відходів (ТПВ), призводить до необхідності контролювати діяльність таких комунальних та приватних підприємств та проводити як екологічний, так і інженерний моніторинг їхньої діяльності. Серед контрольованих параметрів під час інженерного моніторингу є геометричні розміри земельних ділянок, розміри та динаміка тіла складу відходів, контроль поширення стічних вод та інші числові параметри, що їх можна отримати геодезичним методом та за допомогою неконтактних вимірювань. Для встановлення особливостей функціонування ТПВ у минулому важливим джерелом даних є архівні паперові карти та матеріали аерофотозйомки. Ці матеріали можна застосувати для вирішення низки наукових і практичних задач, а отже є потреба у побудові коректного представлення архівних даних у геоінформаційних системах та створення технології добування геоданих з архівних карт і знімків сучасними засобами. Основною метою роботи є встановлення просторово-часових особливостей функціонування Львівського міського полігону ТПВ за останні 60 років його діяльності. Методика та результати роботи. Відповідно до поставленої мети ми зібрали та проаналізували архівні картографічні матеріали, які створені впродовж 1950–2006 рр. на території Львівського міського полігону ТПВ. Використовуючи топографічні карти станом на 1972, 1985, 1991 рр., створені в масштабі 1: 10 000, 1: 25 000, встановлено площі ділянки складування відходів на відповідний період, виявлено просторово-часові особливості функціонування полігону. Опрацьовано архівні аерофотознімки 1988 р., на основі яких планується в подальшому побудувати цифрову модель рельєфу. На основі топографічного плану 2006 р. побудовано цифрову модель рельєфу, визначено кількісні параметри Львівського полігону ТПВ, а саме: площу та об’єм. Наукова новизна та практична значущість. Вперше в Україні проведено ретроспективно-географічний аналіз Львівського міського полігону ТПВ у період з 1950–2006 рр. на основі архівних матеріалів. Результати цього аналізу дають змогу встановити тенденції зміни просторово-часових особливостей функціонування, яка містить побудову цифрових моделей рельєфу та встановлення геометричних параметрів полігону ТПВ. Отримані результати геоінформаційного моделювання, які подані в цій роботі, можуть слугувати фахівцям у сфері поводження з відходами (спеціалісти житлово-комунального господарства, екологічної інспекції та науково-дослідних організацій) для контролю за дотриманням правил експлуатації полігонів ТПВ.

 1. Волік О. В. Антропогенна трансформація природи заповідника „Медобори” та прилеглих територій впродовж ХХ ст. / О. В. Волік, Й. М.  Свинко, П. М. Дем’янчук // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Гримайлів, 21–23 трав. 2008 р.). – Гримайлів-Тернопіль: Джура, 2008. – С. 54-57.
 2. Грицьків Н. З. Дослідження динамічних процесів на гірничо-промислових об’єктах методами геоінформаційного моделювання / Н. З. Грицьків, В. О. Горлатова // Геодезія, картографія і аерофотознімання. - 2014. - Вип. 80. - С. 91-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Geodez_2014_80_11.
 3. Гулик С. Методичні підходи до вивчення ландшафтів на підставі різночасових карт / С. Гулик // Екологічна географія: історія, теорія, практика: Матеріали ІІ міжнар. наук. конф. – Тернопіль, 2004. – С. 43 – 45.
 4. Лозинський В. Аналіз сучасних методів отримання даних для визначення об'ємів відходів та донних відкладів. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Випуск ІІ (30), 2015, с. 87-97.
 5. Лозинський В. Методика визначення об’єму Львівського полігону ТПВ з використанням архівних картографічних матеріалів та БПЛА TRIMBLE UX-5 / В. А. Лозинський, В. І. Нікулішин, К. Р. Третяк, Є.О. Шило // Геодезія картографія та аерофото знімання. – Львів, 2016. – № 82 (1). – С.61-82.
 6. Сосса Р. І. Історія картографування території України: Підручник / Р. І. Сосса. – К.: Либідь, 2007. – 336 с.
 7. Ничая О. О. Ретроспективно-географічний аналіз забудови як виду природокористування на території Во- линської височини (на прикладі волинської області) [Текст] / О. О. Ничая // Актуальні проблеми сучасної науки. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 16-17 жовтня 2015 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. ІІ. – С. 20-22.
 8. Четверіков Б. В. Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі ансамблю оборонних споруд "Цитадель” (м. Львів) / Б. В. Четверіков, Х. І. Бідюк // Геодезія, картографія і аерофотознімання. - 2014. - Вип. 80. - С. 111-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Geodez_2014_80_13.
 9. Четверіков Б. В. Визначення місць масових поховань часів Другої світової війни за допомогою ГІС-технологій / Б. В. Четверіков, М. Т. Процик // Геодезія, картографія і аерофотознімання. - 2015. - Вип. 81. - С. 104-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Geodez_2015_81_12.
 10. Brilis, G.M., Gerlach, C.L., van Waasbergen, R.J., 2000. Remote sensing tools assist in environmental forensics. Part I: traditional methods. J. Environ. Forensics №1, pp.63-67.
 11. Garofalo, D. Solid Waste and Remote Sensing / D. Garofalo, F. Wobber // Photogrammetric Engineering. − 1974. − V. 40. − № 1. − P. 45−59.
 12. Erb, T.L.; Philipson, W.R.; Teng, W.L. Analysis of landfills with historic airphotos. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 1981, 47 (3), 190–203.
 13. Kaliaskarova K Modern condition of locations of municipal solid waste in a residential buffer suburb of the city of Almaty режим доступу http://uest.ntua.gr/athens2017/proceedings/pdfs/Athens2017_Kaliaskarova_Ikanova_Aliyeva_Bekkuliev.pdf
 14. Kwarteng A. Assessment of Kuwait's Al-Qurain Landfill Using Remotely Sensed Data / A. Kwarteng, A. Al-Enezi // Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering. – 2004. – Volume 39, Issue 2, pp.351 – 364.
 15. Lath, H. A., G. W. Tannehill, and R- E. White, 1976. Remote Sensing Evidence and Environmental Law. California Law Review, Vol. 64, represent. pp. 1300-1446.
 16. Seker, D.Z., Kaya, S., Musaoglu, N., Demirel, H., Tanik, A., Sertel E. (2011). Spatial Analyses for Environmental Impacts of Landfill Areas. Survival and Sustainability , Environmental Earth Sciences, Chapter: Spatial Analyses for Environmental Impacts of Landfill Areas, 691-697. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-95991-5_63
 17. Slonecker, E.T. Remote Sensing Investigations of Fugitive Soil Arsenic and Its Effects on Vegetation Reflectance: Ph.D. Dissertation / Slonecker E.Terrence. − Fairfax, USA, 2007. – 240 p.
 18. Slonecker, E. T. "The Use of Historical Imagery in the Remediation of an Urban Hazardous Waste Site," in IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, vol. 4, no. 2, pp. 281-291, June 2011. doi: 10.1109/JSTARS.2010.2049254
 19. Slonecker, T. Visible and Infrared Remote Imaging of Hazardous Waste: A Review / T. Slonecker, G.B. Fisher, D.P. Aiello, B. Haack // Remote Sensing. − 2010. − № 2 − P. 2474−2508.
 20. Vincent R.K. Remote sensing for solid waste landfills and hazardous waste sites / R.K. Vincent // Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. − 1994. − № 60. − P. 979−982.
 21. Qingsheng, L. Gaohuan, L.(2010). Using CBERS CCD Images to Monitor Dynamic Change of Jiaojiapo Waste Landfill Site, Environmental Sanitation Engineering.18 (5),17-20.