Моделювання сходження сипкого матеріалу з відцентрового конусного дискового дозатора

2021;
: cc. 43 - 51
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Мета. Розроблення аналітичної моделі та дослідження переміщення частинки по поверхні конусного дискового ротаційного дозатора-змішувача сипких матеріалів. Методика. На частинку, яка розміщена на конусному диску, діє сила тяжіння, направлена вертикально вниз, сила тиску вертикальної складової сипкого компоненту. Сила нормальної реакції поверхні конусного диску направлена перпендикулярно до твірної конуса диска-дозатора в заданій точці де розміщена матеріальна частинка. Систему координат декартова. Вісь х напрямлена по твірній від вершини, вісь y перпендикулярна до осі х і z й напрямлена в сторону обертання диска, а вісь z напрямлена вертикально вверх. Вектор відцентрової сили напрямлений вздовж радіуса. Сила Кориоліса напрямлена по дотичній перпендикулярно до осі x в протилежну сторону до напрямку обертання диска. Сила тертя, як результуючий вектор сили, напрямлений в протилежний напрям від напрямку переміщення частинки по диску що зумовлено відцентровою силою. Сила тертя частинки об поверхню диску розкладається на нормальну і радіальну проекції. Розглядаючи елементарну частинку, як матеріальну точку, диференціальне рівняння руху в векторній формі. Проектуючи векторну рівність на осі X, Y, отримано систему диференціальних рівнянь руху частинки. Для розв’язку диференціальних рівнянь використано числовий метод розв’язку Рунге-Кутта за домогою функції rkfixed в середовищі MathCad. Результати. Швидкість і траєкторія переміщення частинки сипкого матеріалу залежить від кута твірної конусного диску і частоти його обертання. Із збільшення кута твірної конуса зменшується тривалість переміщення частинки по поверхні конуса й віддаль переміщення. Плавність переміщення визначається кутом між векторами швидкостей vx і vy. Плавність зміни напрямку вектора результуючої швидкості уможливлює підвищення точності дозування матеріалу і збільшує дискретність. Наукова новизна. Вперше отримано систему диференціальних рівнянь руху матеріальної частинки по конусному диску-дозаторі відцентрового типу, що враховують розподіл сил тертя частинки об поверхню диску на нормальну і радіальну проекції, та їх розв’язок числовим методом Рунге-Кутта. Практична цінність. Система диференціальних рівнянь та алгоритм їх розв’язку уможливлює моделювання контрукційно-технологічних параметрів відцентрового конусного дискового дозатора сипких матеріалів.

 1. Khudher A.Y., Himoud M.S., Almaliki S.A. Modulating a Centrifuge Spreader Disc and Evaluating Performance Under Some Different Operating Factors, International Journal of Agricultural and Statistical Sciences. – 2020. - Vol. 16. - P. 1799–1805. https://connectjournals.com/03899.2020.16.1799
 2. Marano S., Barker S.A., Raimi-Abraham B.T., Missaghi S., Rajabi-Siahboomi A., Craig D.Q.M. Development of micro-fibrous solid dispersions of poorly water-soluble drugs in sucrose using temperature- controlled centrifugal spinning, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. – 2016. – Vol. 103. – P. 84–94, http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpb.2016.03.021 .
 3. Wang Y., Huo X. Multiobjective Optimization Design and Performance Prediction of Centrifugal Pump Based on Orthogonal Test, Advances in Materials Science and Engineering.  - 2018. – 10 p., https://doi.org/10.1155/2018/6218178 .
 4. Strohmeier O., Keller M., Schwemmer F., Zehnle S., Mark D., von Stetten F., Zengerle R., Paust N. Centrifugal microfluidic platforms: advanced unit operations and applications, Chemical Society Reviews. – 2015. – Vol. 44, Iss. 17. – P. 6187-6229, DOI: 10.1039/c4cs00371c .
 5. Madadelahi M.M., Acosta-Soto L.F., Hosseini S., Martinez-Chapa S.O., Madou M.J. Mathematical modeling and computational analysis of centrifugal microfluidic platforms: a review, Lab Chip. – 2020. – Vol. 20, Iss. 8. – P. 1318-1357, doi: 10.1039/c9lc00775j .
 6. Deng G., Wang N., Zhou C., Li J. A. Simplified Analysis Method for the Piezo Jet Dispenser with a Diamond Amplifier, Sensors (Basel). – 2018. – Vol. 18, Iss. 7. – P. 2115-2127, doi:10.3390/s18072115.
 7. Смаглій В. І. Рух матеріальної частинки по шорстких дисках, Наук. вісн. НУБіП України. Серия: Техника и энергетика АПК. - 2013. - Вип. 185, Ч. 1. – С. 117-126. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2013_2_13
 8. Адамчук О. Теория разгона удобрений рассеивающим рабочим органом центробежного типа, Научни трудове на Русенския університет. – 2013. - Т. 52, серия 1. - С. 22-30 . http://conf.uni- ruse.bg/bg/docs/cp13/1.1/1.1-3.pdf
 9. Заика П.М. Избранные задачи земледельческой механики. – К.: УСХА, 1992. – 512 с.
 10. Морозов І.В., Дудін О.В. Модель траєкторії руху зерна по поверхнях сільськогосподарських машин, Вісник Харківського держ. технічного університету с. г. “Механізація сільськогосподарського виробництва”. – Харків: ХДТУСГ, 2003. – Вип.21. - С. 124-131. ISBN 5-7987-0176Х
 11. Рогатинський Р.М. Модель контактної взаємодії частинки вантажу з робочими поверхнями сільськогосподарських машин, Вісник Харківського держ. технічного університету с. г. “Механізація сільськогосподарського виробництва”. - Харків: ХДТУСГ, 2003. – Вип.21. - С. 222-228.
 12. Адамчук В.В. Вплив параметрів і режимів роботи розсіювального органу на сходження з нього частинок мінеральних добрив, Вісник аграрної науки. – 2004. Вип. 12. – С. 42-45.
 13. Адамчук В.В. Теорія відцентрових робочих органів машин для внесення мінеральних добрив. – К.: Аграрна наука, 2010. – 117 с.
 14. Бойко И.Г., Попов О.А. Дослідження руху частинки сипучого корму по поверхні подаючого конуса ротаційного дозатора, Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства “Сучасні проблеми удосконалення технічних систем і технологій в тваринництві". – Харків: ХНТУСГ, 2010. – Вип. 95. - С. 72-77. http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/4509
 15. Райхман Д., Симонов А. Обоснование параметров загрузочного устройства роторно-центробежной мельницы для фуражного зерна, Motrol. Commission of Motorization and Energetics in Agriculure. – 2013. Vol. 5.– P. 123-128.
 16. Семенцов В.І., Бойко І.Г. Методика і результати дослідження швидкості сходження частинки з диску відцентрового змішувача, Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства “Технічні системи і технології тваринництва".– Харьков: ХНТУСГ, 2015. - Вип. 157. – С. 52-56.
 17. Batluk V., Basov M., Klymets V. Mathematical model for motion of weighted parts in curled flow, Econtechmod. An International Quarterly Journal. –2013. - Vol. 2, Iss. 3. – P. 17–24.
 18. Банга В., Дмитрів В. Теоретичні дослідження індивідуального роздавача-дозатора комбікормів, Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – 2007. – Вип. 76(99). – С. 115-118.
 19. Садов В.В., Садовая В.А. Обоснование параметров разгонного диска на дробилках с верти- кальными валами, Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2009. – Вип. 1 (51). – С. 43-46.
 20. Войтюк Д.Г., Пилипака С.Ф. Теоретичні дослідження руху матеріальних частинок в відцентрових апаратах з криволінійними лопатками і змінним кутом їх підйому, Праці Таврійської державної агротехнічної академії. - Мелітополь: ТГАТА, 2006. – Вип. 39. - С. 11-20.