Редакційна політика

Засади професійної етики у діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність проходження наступним основоположним принципам:

 • при прийнятті рішення про публікації редактор наукового журналу керується достовірністю представлення даних і наукової вартості розглянутої роботи.
 • редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.
 • неопубліковані дані, отримані з поданих до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 • редактор не повинен допускати до публікації манускрипти, якщо існують підстави вважати їх плагіатом. Для перевірки на плагіат використовується програма unplug.com.
 • редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації вживати необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні засади у діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у дотриманні наступних засад:

 • рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, що не мають на те повноважень від редакції;
 • рецензент зобов'язаний об'єктивно й аргументовано оцінити викладені результати досліджень. Персональна критика автора неприйнятна;
 • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей;
 • рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, до прикладу в силу конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням відсунути його від рецензування даного манускрипту.

Засади, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе персональну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких засад:

 • автор/автори статті повинні подавати достовірні результати проведених досліджень. Помилкові або сфальсифіковані результати вважаються неприйнятними;
 • автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора й першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні;
 • необхідно визнавати внесок всіх осіб, які в той чи інший спосіб вплинули на хід дослідження, зокрема в статті повинні бути поданими посилання на роботи, що мали значення при проведенні досліджень;
 • автори не повинні надавати в журнал рукопис, попередньо відправлений ​​в інший журнал, або рукопис, що знаходиться на розгляді, або ж статтю, опубліковану в іншому журналі;
 • співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, що не брали участі в дослідженні;
 • якщо автор виявить істотні помилки або неточності в манускрипті на етапі його розгляду або після опублікування, то він повинен якомога  швидше повідомити про це редакцію журналу.

 

 

Порядок рецензування

Кожний рукопис підлягає процедурі рецензування. Передаючи рукопис до редакції, автори погоджуються з процесом рецензії.

Всі представлені рукописи перевіряються, щоб визначити, чи відповідають вони профілю, етичній політиці журналу та чи належним чином підготовлені. Неналежним чином підготовлені рукописи будуть відхилені або повернуті авторам на доопрацювання і повторного подання.

Після попереднього оцінювання і прийняття рукопису, стаття реєструється і номер реєстрації повідомляють авторам. Прийняті для публікації рукописи спрямовуються на рецензію. Рецензентами є досвідчені фахівці – члени редколегії або сторонні фахівці. При цьому рецензент не знає прізвища авторів ("сліпе рецензування"). Під час рецензування оцінюються відповідність статті та її назви тематиці журналу, актуальність і науковий рівень, переваги і недоліки, відповідність оформлення статті вимогам редакції. Наприкінці робиться висновок про доцільність публікації. Рецензія надається автору статті на його запит без підпису, вказівки прізвища, посади і місця роботи рецензента (подвійне "сліпе рецензування"). Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція відправляє автору текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Автору, стаття якого не була прийнята до публікації, на його запит відправляється мотивована відмова.

На основі зауважень і рекомендацій рецензентів редколегія приймає рішення прийняти, відхилити або надіслати рукопис до альтернативного рецензента. Остаточне рішення про публікацію статті приймається головним редактором.

Після того, як рукопис прийнято, проходить професійне редагування, редагування англійської мови, коректура авторами, внесення остаточних поправок і публікація.

Бланк рецензії, необхідної для кожної статті, друкованої в журналі «Вимірювальна техніка та метрологія», прикладений нижче.

 

AttachmentSize
reviewform.doc40 KB