Антропогенна трансформація властивостей екотонів захисного типу на шляхах залізничного транспорту

2016;
: pp. 165-176
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Подано результати досліджень щодо формування екотонів захисного типу та створення інформаційно-аналітичної системи підтримки управлінських рішень для забезпечення рівня їх функціонування, який відповідає міжнародним стандартам, що регламентують сучасні вимоги до систем захисту довкілля. 

 

1. Лоза В. Г., Кухлівський С. В., Косенко Б. Я., Підскребаєв О. М. (ДІІТ) Способи захисту навколишнього середовища на залізничному транспорті України // Наука і прогрес транспорту. Вісник Дніпро- петровського нац. ун-ту залізничного транспорту. – С. 92–96.

2. Бобра Т. В. К вопросу о понятиях “граница” – “экотон” в географии / Т. В. Бобра // Проблемы материальной культуры: географические науки. – Симферополь, 2005. – С. 7–12.

3. Бобра Т. В. Ландшафтные экотоны Крыма / Т. В. Бобра // Био- логическое и ландшафтное разнообразие Крыма: проб- лемы и перспективы. – 1999. – Вып. ІІ. – С. 31–33.

4. Бобра Т. В. Экотон – объект ландшафтоведения ХХІ века / Т. В. Бобра // Записки общества геоэкологов. – Симферополь, 2000. – Вып 3. – С. 20–22.

5. Гузий А. Н. Орнитологические комплексы лесных экосистем Украинских Карпат, их экология, практическое значение и охрана: автореф. дис. … канд. биол. наук. Воронеж, 1992. – 27 с.

6. Дем’янчук П. М. До питання класифікації геоекотонів / П. М. Дем’янчук // Наукові записки ВДПУ. Серія: Географія. – 2002. – Вип. 3. – С. 21–27.

7. Дем’янчук П. М. Дослідження географічних геоекотонів як еколого-географічна й загальногеографічна проблема / П. М. Дем’янчук // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. – 2011.– № 1. – С. 16–21.

8. Денисик Г. І. Антропогенні ландшафти Правобережної України / Г. І. Денисик. – Вінниця: Арбат, 1998. – 292 с.

9. Денисик Г. І. Дорожні ландшафти Поділля / Г. І. Денисик, О. М. Вальчук. – Вінниця: Теза, 2005. – 178 с.

10. Falinski K. Ecologia roslin. – Warschawa: PWN, 1997. – 453 s.

11. Одум Ю. Основы экологии. – М.: Мир, 1975. – 740 с.

12. Green T. The role of invisible biodiversity in pasture landscapes // Pasture Landscapes and Nature Conservattion / Ed. B. Redecker, P. Finck et ol. – Berlin, Heideberg, New York, London, Tokyo: Springer, 2002. – P. 135–145.

13. Пилипенко О. І. Система захисту ґрунтів від ерозії / О. І. Пилипенко, В. Ю. Юхновський, М. М. Ведмідь. – К.: Златояр, 2004. – 435 с.

14. Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; редкол.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко (голова), В. П. Волков [та ін.]; уклад.: О. С. Онищенко, Л. В. Бєляєва, С. А. Дзюбич, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Омельчук, Д. В. Устиновський. – К., 2012. – 603 c. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського; т. 10).

15. Паславський М. М. Закономірності розподілу есенціальних хімічних елементів у мезоекосистемі Дністровського Передкарпаття / М. М. Паславський, М. В. Руда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014 – Вип. 24.8 – С. 131–135.

16. Логгінов В.Б. Концепція біогеноцено- тичних геохімічних бар’єрів / В.Б. Логгінов // Вісник ЖДТУ. – 2009. – № 1 (48). – С. 214–220.

17. Максименко Н. В. Агроекологічне значення тривалого існування системи лісосмуг / Н. В. Максименко, Я. С. Заїченко // Наук. праці Уманського ун-ту садівництва. – 2009. – Вип. 71. – С. 229–236.

18. Мікроелементи в сільському господарстві / С. Ю. Булигін та ін. – 3-тє вид., [перероб. та доп.]. – Д.: Січ, 2007. – С. 18–19.

19. Виноградов А. П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. – М., 1957. – 238 с.

20. Справочник по геохимии / Г. В. Войткевич, А. В. Кокин, А. Е. Мирошников, В. Г. Прохоров. – М., 1990. – 480 с.