Накладний індуктивний перетворювач для магнітної дефектометрії

2016;
: pp. 109-114
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Сутність електромагнітних методів неруйнівного контролю феромагнетиків полягає у виявленні магнітного поля, що виступає над внутрішніми і підповерхневими дефектами. Для виявлення такого локального поля запропоновано новий варіант накладного давача у вигляді індуктивного елемента на тороїдальному осерді з додатковими магнітопроводами. Цей давач має просту конструкцію, його висока чутливість підтверджена експериментально. Такий давач може використовуватись для контролю зварних з’єднань запропонованим методом, що ґрунтується на вимірюванні магнітного опору ділянки зварювання. 

1. ДСТУ EN 1291-2001 Контроль неразрушающий сварных соединений. Магнитопорошковый контроль сварных соединений. Приемочные критерии.

2. ГОСТ 3242-79 “Соединения сварные. Методы контроля качества”.

3. ГОСТ 21104-75 “Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод”.

4. Дейнека Р. Спосіб локальної дефектометрії феромагнітних матеріалів // патент України на корисну модель № 98242. Бюлетень № 8 від 27.04.2015 р.

5. Мікроелектронні сенсорні пристрої магнітного поля / за ред. З. Ю. Готри. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська полі- техніка”, 2001. – 412 с.

6. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий: справочник / под ред. В. В. Клюева. – М.: Машиностроение. – 1976. – 315 с.

7. Коновалов Н. Н. Нормирование дефектов и достоверность неразрушающего контроля сварных соединений. – М.: ФГУП НТЦ “Промышленная безопасность”, 2006. – 112 с.

8. Дефекты стали: справочник / под ред. С. М. Новокщеновой, М. И. Вино- град. – М.: Металлургия, 1984.

9. Горкунов Э. С. Маг- нитопорошковая дефектоскопия и магнитная струк- туроскопия. – Екатеринбург, 1999.

10. Щербин В. Е., Горкунов Э. С. Магнитный контроль качества металлов. – Екатеринбург, 1996.

11. ЦВ-0052 “Інструкція з неруйнівного контролю деталей та вузлів вагонів магнітопорошковим, вихрострумовим та ферозондовим методами і з випробування на роз- тягнення”.

12. Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідник. посібн. – Т. 5. Неруйнівний контроль і технічна діагностика / під ред. З. Т. Назарчука. – Львів: ФМІ, 2001. – 1133 с.