Магнітокондуктивний спосіб дефектоскопії феромагнітних матеріалів

2017;
: cc. 60 - 63
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Магнітна дефектоскопія є одним з найкращих методів контролю якості матеріалів з феромагнітними властивостями. Вона поєднує високу чутливість та імовірність виявлення внутрішніх і підповерхневих дефектів з низькою вартістю і простотою виконання. Однак існують випадки, де традиційна методика неруйнівного магнітного контролю є неефективною. З’єднання сталевих елементів конструкцій способом зварювання пов’язане зі зміною геометричних розмірів і формою виробу, а тому для їх контролю необхідне використання іншої методики. Запропоновано варіант вирішення вказаної проблеми способом вимірювання локального магнітного опору контрольо- ваної ділянки, а також методику градуювання давача магнітного потоку намагні- чувального пристрою.

1. ДСТУ EN 1291-2001. Контроль неразрушающий сварных соединений. Магнитопо- рошковый контроль сварных соединений. Приемочные критерии. 2. ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества». 3. ГОСТ 21104-75 «Контроль неразрушающий. Фер- розондовый метод». 4. Дейнека Р. Спосіб локальної дефектометрії феромагнітних матеріалів // Патент України на корисну модель № 98242. Бюлетень № 8 від 27.04.2015 р. 5. Мікроелектронні сенсорні пристрої магнітного поля; за ред. З. Ю. Готри. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська по- літехніка», 2001. — 412 с. 6. Коновалов Н. Н. Нормирование дефектов и достоверность нераз- рушающего контроля сварных соединений. — М.: ФГУП НТЦ «Промышленная безопасность», 2006. — 112 с. 7. Горкунов Э. С. Магнитопорошковая дефектоскопия и магнитная структу- роскопия. — Екатеринбург, 1999. 8. Щербин В. Е., Горкунов Э. С. Магнитный контроль качества металлов. — Екатеринбург, 1996. 9. ЦВ-0052 «Інструкція з неруйнівного контролю деталей та вуз- лів вагонів магнітопорошковим, вихрострумовим та ферозондовим методами і з випробування на розтягнення». 10. Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідниковий посіб. — Т. 5: Не- руйнівний контроль і технічна діагностика; під ред. З. Т. Назарчука. — Львів: ФМІ, 2001. — 1133 с.