АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

2018;
: pp. 29-34
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
філія Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» Акціонерного товариства «Укртрансгаз»

У зв’язку з посиленням законодавчих, державних та міжнародних вимог до охорони довкілля і необхідності оптимізації енергоспоживання паливно-енергетичних ресурсів в газотранспортній системі України виникла необхідність комплексного, ґрунтовного моніторингу довкілля та базової лінії енергоспоживання виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Зокрема в системі АТ «Укртрансгаз» у 2001 році розпочата робота над запровадженням та функціонуванням інтегрованої системи менеджменту на базі поєднання системи управління довкіллям ISO 14001 та системи енергетичного менеджменту ISO 50001 Важливим при цьому вважається створення моделі безперервного покращення процесів, оптимізація енергоспоживання паливно-енергетичних ресурсів, їх раціональне використання і економія та, відповідно, зменшення впливу  діяльності підприємства на довкілля та оптимізація витрат на оподаткування, пов’язане з декларування викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.

1. Управління якістю в освіті та промисловості: Досвід, проблеми та перспективи. Тези доповідей ІІ міжнародної науково – практичної конференції. Львів, 28 – 30 травня 2015 року, с.53-54

2. Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від основного та допоміжного обладнання газотранспортної мережі України Київ – 2004, с.5,6,8.

3. ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Система екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування. Видання офіційне Київ, ДП «УкрНДНЦ» 2016, с.6-8,12-22.

4. Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2011, IDT). ДСТУ ISO 50001:2014. Видання офіційне. Мінекономрозвитку України, 2016, с. 5-9,10,11.