Дифузійне масоперенесення під час висушування частинок подрібнених стебел соняшника

2016;
: сс. 459 – 463
https://doi.org/10.23939/chcht10.04.459
Надіслано: Червень 03, 2016
Переглянуто: Липень 06, 2016
Прийнято: Вересень 14, 2016
Authors: 

Roman Hosovkyi, Diana Kindzera and Volodymyr Atamanyuk

Lviv Polytechnic National University, 12, Bandery St., 79013 Lviv, Ukraine; kindzera74@ukr.net

Досліджено дифузійне масоперенесення під час фільтраційного висушування подрібнених стебел соняшника для виробництва паливних брикетів. Проаналізовано теоретичні аспекти дифузійних процесів під час фільтраційного висушування. Математично описано процес дифузійного масоперенесення під час висушування частинок подрібнених стебел соняшника, що мають призматичну форму. Досліджено залежність ефективного коефіцієнта дифузії від температури.

[1] Kindzera D., Atamanyuk V. and Hosovsky R.: Visnyk Odesa Nats. Acad. 2015, 42, 194.
[2] Snezhkin Yu., Korynchuk D. and Khavin A.: Prom. Teplotechn., 2003, 25, 196.
[3] Snezhkin Yu., Korinchuk D., Vorobiov L. and Kharin O.: Prom. Teplotechn., 2006, 28, 41.
[4] Atamanyuk V. and Gumnytskyi Ya.: Naukovi Osnovy Filtracijnogo Sushinnya Dispersnykh Materialiv. Vyd-vo Lviv.Polytech., Lviv 2013.
[5] Rudobashta S.: II Mezhd. Nauchno-Pract. Conf. “Sovremennye energosberegayushie teplovye technologii”, Russia, Moskva 2005, 1, 7.
[6] Rudobashta S. and Dmitriev V.: I Mezhd. Nauchno-Pract. Conf. “Sovremennye energosberegayushie teplovye technologii”, Russia, Moskva 2002, 2, 17.
[7] Mishchenko S., Ponomarev S., Beliaev M. and Tolstykh S.: II Mezhd. Nauchno-Pract. Conf. “Sovremennye energosberegayushie teplovye technologii”, Russia, Moskva 2005, 2, 315.
[8] Barna I., Gumnytskyi Y. and Atamanyuk V.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 129.
[9] Matkivska I., Gumnytskyi Ya. and Atamanyuk V.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 359.
[10] Dudkin M., Gromov V. et al.: Hemycellulosy. Znanie, Riga 1991.
[11] Barbash V., Trembus I., Ploskonos V.  and Shvydkyi A.: Visnyk Kyiv. Polytechn. Inst., 2014, 1, 80.
[12] Mykychak B., Biley P. and Kindzera D.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 191.
[13] Lykov A.: Teoriya Teploprovodnosti. Vysshaya Shkola, Moskva 1967.