Четвертинні солі піридинію як інгібітори мікробної корозії низькокарбонової сталі

2017;
: pp. 314–318
Authors: 

Iryna Kurmakova, Olena Bondar, Sergey Polevichenko, Nataliya Demchenko

Chernihiv National T.G. Shevchenko Pedagogical University 53, Hetmana Polubotka St., 14013 Chernihiv, Ukraine

Одержано ряд нових четвертинних солей піридинію з амідним фрагментом та арильними замісниками, які проявляють захисну дію 50,0–97,2 % при мікробній корозії низькокарбонової сталі, індукованої сульфат-відновлювальними бактеріями родів Desulfovibrio та Desulfomicrobium. Встановлено, що інгібіторні властивості досліджених четвертинних солей зумовлені їх впливом на мікробіологічний чинник.

[1] Pogrebova I.: Ingibіtory Korozii Metaliv. Hai-Tek Pres, Kyiv 2012.
[2] Purish L., Kozlova I., Pogrebova I.: Praktika Protivokorrozionnoi Zaschity, 2013, 67, 18.
[3] Pogrebova I., Purish L., Krasnopir T. et al.: Fizyko-Khim. Mekhanika Mater., 2002, 3, 708.
[4] Demchenko N., Kurmakova I., Tretyak O.: Mikrobiol. Zh., 2007, 69, 26.
[5] Аgаеv N.: Fizyko-Khim. Mekhanika Mater., 2000, 1, 572.
[6] Enning D., Garrelfs J.: Appl. Environ. Microbiol., 2014, 80, 1226.
[7] Aroyan A., Babayan N., Vartanyan S. et al.: Sintezy Heterotsyklycheskykh Soedineniy. Izd-vo AN ArmSSR, Erevan 1972.
[8] Abuhaie C., Ghinet A., Farce A. et al: Eur. J. Med. Chem., 2013, 59, 101. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2012.11.008
[9] Demchenko N., Kurmakova I., Tretyak O.: Microbiol. і Biotekhnolog., 2013, 4, 90.
[10] Egorov N.: Rukovodstvo k Prakticheskim Zanyatiyam po Microbiologii. Izd-vo Mosk. Univ., Moskva 1983.
[11] Kozlova I., Radchenko O., Stepura L. et al.: Heokhimichna Diyalnist Mikroorganizmiv ta ii Prykladni Aspekty. Naukova dumka, Kyiv 2008.
[12] Prihodko S., Kurmakova I., Demchenko N., Tretyak O.: Fizyko-Khim. Mekhanika Mater. 2006, 2, 919.
[13] Demchenko N., Kurmakova I., Tretyak O.: Visnyk Kharkiv. Nats. Univ. im. V.N. Karazina, 2015, 1153, 131.
[14] Ryazanov A., Vigdorovich V., Zavershinskij V.: Vestnik Tambovskogo Univ., 2003, 5, 821.