інгібітори

ОЧИЩЕННЯ АКРИЛАМІДУ ВІД ІНГІБІТОРІВ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИСОКОЯКІСНИХ ФЛОКУЛЯНТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІАКРИЛАМІДУ

Поліакриламід та коолігомери на його основі широко застосовуються  як флокулюючі агенти  для  розділення  промислових  суспензій.  Утворення  полімерів  залежить  від  вмісту різного  роду  домішок,  які  знаходяться  в  мономері.  У  статті  відображено  наукові  та практичні  відомості  про  одержання  акриламіду  сірчанокислотним  методом  гідратації нітрилу  акрилової  кислоти   у  вигляді  водного  розчину  різних  концентрацій  та  більш сучасним гетерогеннокаталітичним методом  гідратації  акрилонітрилу  з  використанням  як каталізаторів металів зі змінною валентністю.

Комплексний протикорозійний захист насосно-компресорних труб в газовидобуваючих свердловинах

Проведено аналіз ефективності комплексного застосування термодифузійного цинкового покриття на поверхні НКТ та інгібіторів вуглекислотної корозії при видобутку природного газу у свердловинах Луценківського газоконденсатного родовища. Наявний промисловий досвід показує, що комплексний протикорозійний захист дає можливість суттєво збільшити строк експлуатації свердловин, що суттєво підвищує економічні показники і запобігає забрудненню навколишнього середовища.

Четвертинні солі піридинію як інгібітори мікробної корозії низькокарбонової сталі

Одержано ряд нових четвертинних солей піридинію з амідним фрагментом та арильними замісниками, які проявляють захисну дію 50,0–97,2 % при мікробній корозії низькокарбонової сталі, індукованої сульфат-відновлювальними бактеріями родів Desulfovibrio та Desulfomicrobium. Встановлено, що інгібіторні властивості досліджених четвертинних солей зумовлені їх впливом на мікробіологічний чинник.

Дослідження методів стабілізації сольового складу води систем зворотного водопостачання

Досліджено вплив певних інгібіторів корозії та мікробіоцидів в системах зворотного водопостачання на швидкість корозії конструкційних матеріалів. Показано, що застосування суміші водних розчинів фосфонатів цинку, спеціального полімерного дисперсанту та мікробіоцидів на основі сполук брому і четвертинних амонієвих солей забезпечує розчинення відкладень карбонату кальцію та швидкість корозії стальних матеріалів на мінімально можливому рівні. Запропоновано раціональні режими хімічного оброблення води в системах зворотного водопостачання, що приводять до підвищення надійності їх експлуатації.

The influence of the reaction medium on the cleavage of hydrogen peroxide catalyzed with cobalt ions

The peculiarity of H2O2 cleavage catalyzed with cobalt(II)acetylacetonate has been studied by the method of inhibitors in different hydrophilic solvents. As established, physical-chemical properties of reaction medium can significantly affect the rate of peroxide decomposition and catalyst oxidation as well.

Вплив нітрогенвмісних інгібіторів корозії на ріст та ферментну активність бактерій циклу сірки

Досліджено вплив інгібіторів корозії промислового виробництва (інгібітори: «Г», «К», «Л», «М» і «Н») на біологічну активність тіонових (ТБ), сульфатвідновлювальних (СВБ) бактерій та корозійноактивних мікробних асоціацій. Встановлено чутливість СВБ до всіх досліджених інгібіторів. Визначено механізм блокування гідрогеназної реакції під дією досліджуваних інгібіторів, визначено константи інгібування. Нітрогеновмісні інгібітори корозії рекомендовано до використання для захисту від мікробної корозії підземних металевих конструкцій.

Синтез гетерометалічних кополімерних комплексів, які містять фрагменти β-дикетонатів Mn (II) та Zn(II)

Методом потрійної кополімеризації стиролу з поліфункціональними компонентами радикальної полімеризації – вініл-β-дикетонатами 5-метил-5-гексен-2,4-діонатів Mn (ІІ) та Zn (ІІ) – отримані гетерометалічні полімерні комплекси з β-дикетонатними фрагментами. Процес проводили в блоці та у розчині диметилформаміду при відсутності та в присутності додаткового ініціатора – бензоїлпероксиду. Показано, що зміною концентрацій металохелатів, наявністю розчинника та допоміжного ініціатора можливо регулювати концентрацію та співвідношення металів у макромолекулі та молекулярні маси продуктів.