Вплив нітрогенвмісних інгібіторів корозії на ріст та ферментну активність бактерій циклу сірки

Authors: 

Myroslava Polutrenko and Andriy Pilyashenko-Novokhatnyi

Досліджено вплив інгібіторів корозії промислового виробництва (інгібітори: «Г», «К», «Л», «М» і «Н») на біологічну активність тіонових (ТБ), сульфатвідновлювальних (СВБ) бактерій та корозійноактивних мікробних асоціацій. Встановлено чутливість СВБ до всіх досліджених інгібіторів. Визначено механізм блокування гідрогеназної реакції під дією досліджуваних інгібіторів, визначено константи інгібування. Нітрогеновмісні інгібітори корозії рекомендовано до використання для захисту від мікробної корозії підземних металевих конструкцій.

[1] Kozlova I., Radchenko O., Stepura L. et al.: Heokhimichna Diyalnist Mikroorganizmiv ta ii Prykladni Aspekty. Naukova dumka, Kyiv 2008.
[2] Andreyuk K., Kozlova I., Koptieva Zh. et al.: Mikrobna Koroziya Pidzemnykh Sporud. Naukova dumka, Kyiv 2005.
[3] Halilton W.: Ann. Rev. Microbio., 1985, 39, 195.
[4] Boichenko S. and Kuchma N.: Visnyk Nats. Avia. Univ., 2004, 4, 161.
[5] Lypovych R., Gonik A., Nizamov K. et al.: Mikrobiologicheskaya Korroziya i Metody yee Predotvrashcheniya. VNIIOENG, Moskwa 1977.
[6] Strizhevsky I.: Podzemnaya Korroziya i Methody Zashchity. Metallurgiya, Moskwa 1986.
[7] Dikson M. and Wuebb E.: Fermenty. Mir, Moskwa 1982.
[8] Romanenko V. and Kuznetsov S.: Ecologiya Microorganizmov Presnykh Vodoemov. Nauka, Leningrad 1974.
[9] Sadkow A., Pilyasheno-Novokhatnyi A., Belova V. et al.: Zh. Prikl. Biokhim. i Microbiol., 1979, 15, 627.
[10] Sukhotin A.: Tekhnika Borby s Korroziey. Khimiya, Leningrad 1980.
[11] Kryzhanivsky E., Fedorovych Y., Polutrenko M. et al.: Rozvidka ta Rozrobka Naft. i Gas. Rodovysh, 2011, 40, 100.
[12] DSTU 3999-2000 Pokryttia Zakhysni Polimerni, Naftobitumni ta Kamianovuhilni. Metody Laboratornykh Vyprobuvan na Biostiykist. Derzhstandart Ukrainy, Kyiv 2001.
[13] Antypchuk A., Pilyashenko-Novokhatnyi A. and Yevdokymenko T.: Praktikum po Microbiologii. Universitet "Ukraina", Kyiv 2011.