Класифікація біопошкоджень, методи оцінювання і способи захисту

Authors: 

Elena Pekhtasheva, Anatoly Neverov, Stefan Kubica and Gennady Zaikov

Приведені класифікація і діагностика біопошкоджень сировини, матеріалів і виробів, методи оцінювання біостійкості матеріалів і методи захисту матеріалів від біопошкоджень. Розглянуто проблеми класифікації біоцидів, застосування антимікробних препаратів, вимоги до біоцидів і методи оцінювання антимікробних властивостей біоцидів.

[1] Ilichev V., Bocharov B. and Anisimov A.: Biopovregdeniya: [in:] Ilichev V. (Ed.) Biodamages: Uchebnoe Posobie dlya Specialistov-Biologov. Izd-vo Vyshei Shkoly, Moskwa 1987.
[2] Ilichev V., Bocharov B. and Gorlenko M.: Ekologicheskie Osnovy Zashity ot Biopovregdeniy. Nauka, Moskwa 1985.
[3] Ilichev V. (Ed.): Microorganizmy i Nizshye Rasteniya – Razrushiteli Materialov i Izdelij. Nauka, Moskwa 1979.
[4] Bobkov T., Zlochevskaya V., Rudakov A. and Chekunova L.: Povregdeniya Promyshlennyh Materialov i Izdelij pod Deistviem Microorganizmov. Izd-vo MGU, Moskwa 1978.
[5] Lugauskas A., Mikulskeke A. and Shlyauzhene D.: Catalog Micromycetov –Biodestructorov Materialov.  Nauka, Moskwa 1987.
[6] Pehtasheva E., Neverov A. and Sinizin N.: Die Rolle und Nutzung Mikrobiologischer Prozesse im Lebenszyklus von Materialien unter Besonderer Berücksichtigund von Textilien // Forum of ware, 2002, 30, 73.
[7] Eggins H. and Exley T.: Intern. Biodeterior. Bull, 1980, 16, 53. 
[8] Salerno-Kochan R.: Proceed. Int. Conf. “Commodity research, science, practice and perspectives in the market conditions”, Ukraine, Kiev 1999, 40.
[9] Danny A., Luanne R. and Warren P.: Text. Res. J., 1999, 69, 747. 
[10] Raschle R.: Mikrobiologie in der textion Materialprüfund, Textilveredlung, 1987, 22, 381. 
[11] Pekhtasheva E.: [in:] Neverov A. (Ed.): Biopovregdeniya i Zashchita Neprodovolstvennyh Tovarov, Masterstvo, Moskwa 2002. 
[12] Neverov A. (Ed.): Proceeding of First All-Union Conference on the Biodamage, Nauka, Moskwa 1978. 
[13] Plate N. (Ed.): Problemy Biologicheskogo Povregdeniya Materialov. Ecologicheskie Aspekty. Nauka, Moskwa 1988. 
[14] Plate N. (Ed.): Ekologicheskie Problemy Biodegradacii Promyshlennyh, Stroitelnyh Materialov i Othodov Proizvodstv. Sbornik Materialov. Nauchn. Sovet po Biopovregdeniyam, Penza 2000.
[15] Plate N. (Ed.): Zashchita Materialov i Tekhniki ot Povregdenij, Prichinyaemych Nasekomymi i Gryzunami, Nauchn. Sovet po Biopovregdeniyam. Sbornik Tezisov. Moskwa 1984. 
[16] Ilichev V. (Ed.): Actualnye Voprosy Biopovregdeniy. Nauka, Moskwa 1983. 
[17] Ilichev V. (Ed.): Actualnye Problemy Biologicheskikh Povregdeniy i Zashchity Materialov, Izdeliy i Soorugeniy. Nauka, Moskwa 1989. 
[18] Smirnov V.: Ecologicheskie i Biologicheskie Aspekty Destrukcii Promyshlennykh Materialov Microorganismami. Nizhnii Novgorod State University, Nizhniy Novgorod 2002. 
[19] Andreyuk E., Bilay V., Koval E. and Kozlov I.: Microbnaya Koroziya i eye Vozbuditeli. Naukova Dumka, Kiev 1980.  
[20] Ilichev V. (Ed.): Biopovregdeniya i Metody Ocenko Biostoikosti Materialov. Nauka, Moskwa 1988. 
[21] Cheshkova A., Lebedeva V. et al.: Pat. Russia 2070243, Publ. Dec. 10, 1996.
[22] Gumargalieva K. and Zaikov G.: Biodegradation and Biodeterioration of Polymers. Kinetical Aspects. Nova Science Publishers, New York 1998.
[23] Semenov S., Gumargalieva K. and Zaikov G.: About Biodegradation and Durability of Materials under the Effect of Microorganisms. VSP Int. Sci. Publ., Utrecht 2003.
[24] Ermilova I.: Teoreticheskie i Prakticheskie Osnovy Microbiologicheskoi Destrikcii Khimicheskikh Volokon. Nauka, Moskwa 1991.  
[25] Sapozhnikova A.: Doctoral thesis, G.V. Plekhanov Institute, Moskwa, Russia, 1999. 
[26] Wolf L. and Meos A.: Volokna Specialnogo Naznacheniya. Khimiya, Moskwa 1971.  [27] Pekhtasheva E.: Doctoral thesis. Ros. Econom. Acad. im. G.V.Plekhanova, Moskwa, Russia, 2004.
[28] Moiseev Yu. and Zaikov G.:Chemical Resistance of Polymers in Reactive Media. Plenum Press, New York 1987.
[29] Emanuel N., Zaikov G. and Maizus Z.: Oxidation of Organic Compounds. Medium Effects in Radical Reactions. Pergamon Press, Oxford 1984.
[30] Jimenez A. and Zaikov G.: Polymer Analysis and Degradation. Nova Science Publ., New York 2000.