Методи тактичного планування: cутність та типологія у системі циркулярних бізнес-моделей підприємств

2023;
: cc. 60 - 68
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджено сутність та основні результати впровадження циркулярної економіки (економічної системи замкненого циклу), розглянуто планування у системі циркулярних бізнес-моделей, що поділяється на стратегічне і тактичне. Досліджуючи етапи стратегічного планування, вказано на місце методів тактичного планування у системі циркулярних бізнес-моделей підприємств. Для забезпечення результативності впровадження циркулярних бізнес-моделей підприємств у статті розвинено типологію, що містить дві групи методів тактичного планування (загальні та спеціальні) у системі циркулярних бізнес-моделей підприємств.

 1. Решетілов Г. О. (2022). Фінансування циркулярної економіки: європейський погляд. Modern Economics, № 32, С. 84–91. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V32(2022)-11.
 2. Нагара М. Б. (2022). Бізнес-моделі циркулярної економіки: концептуальний дискус. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечнікова, Том 7, № 1(91), С. 13–17. URL: https://web.archive.org/web/20220409211527id_/ http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2022_27_1/4.pdf DOI: https://doi.org/10.32782/2304-0920/1-91-2.
 3. Варченко О., Артімонова І., Герасименко І. (2020). Формування системи управління резуль- тативністю маркетингової діяльності аграрних підприємств на основі системи збалансованих показників. Економічний дискурс, Вип. 2, С. 95–108. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-10.
 4. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. (2007). Основи менеджменту. К.: Академвидав, 464 с.
 5. Захарчин Г. М., Андрійчук Ю. А. (2012). Планування інноваційної діяльності: альтернативи і етапи. Актуальні проблеми економіки, № 5, С. 169–175.
 6. Yatsenko O., Shvydanenko O., Shvydanenko H. (2022). Циркулярна економіка як основа забезпечення сталого розвитку країни в контексті євроінтеграції. Економіка і регіон, Том 4(87). С. 150–167. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2794.
 7. Квасній Л. Г., Попівняк О. М., Щербан О. Я. (2015). Стратегічне і тактичне планування діяльності підприємства як основні складові механізму забезпечення його економічної безпеки. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Економічні науки, № 1, С. 48–53.
 8. Янковий О. Г., Гура О. Л. (2009). Вдосконалення планування на підприємстві за допомогою мате- матико-статистичних методів прогнозування. Актуальні проблеми економіки, № 1(91). С. 229–238.
 9. Пасенко М. В. (2006). Методи кількісної оцінки податкового потенціалу регіону. Коммунальное хозяйство городов: научно-техн. сб., № 70. С. 364–370.
 10. Sharifi M. A., Van Keulen H. (1994). A decision support system for land use planning at farm enterprise level. Agricultural Systems, No. 45(3), рр. 239–257. DOI: https://doi.org/10.1016/0308-521X(94)90140-B.
 11. Jurczyk-Bunkowska M. (2021). Tactical manufacturing capacity planning based on discrete event simulation and throughput accounting: A case study of medium sized production enterprise. Advances in Production Engineering & Management, No. 16(3), pp. 335–347. URL: apem-journal.org DOI: https://doi.org/10.14743/apem2021.3.404.
 12. Denizel M., Ferguson M., Souza G. C. (2010). Multiperiod Remanufacturing Planning With Uncertain Quality of Inputs. IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 57, No. 3, pp. 394–404. DOI: 10.1109/TEM.2009.2024506.
 13. Foussard E. et al. (2021). A lot-sizing model for maintenance planning in a circular economy context. Advances in Production Management Systems. Artificial Intelligence for Sustainable and Resilient Production Systems: IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2021, Nantes, France, September 5–9, 2021, Proceedings, Part II. Springer International Publishing.
 14. Calzolari T., Genovese A., Brint A. (2022). Circular Economy indicators for supply chains: A systematic literature review. Environmental and Sustainability Indicators, No. 13, 100160. DOI: https://doi.org/10.1016/j.indic.2021.100160.
 15. Руснак А. В., Петренко В. С., Карнаушенко А. С. (2018). Аналіз фундаментальних методів бюджетування з метою розроблення організаційної бюджетної політики. Причорноморські економічні студії: наук. журнал, Вип. 33. С. 203–207.
 16. Чорна Л. О., Чорна Н. Ю. (2015). Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства – система взаємозв’язку якісних та кількісних показників розвитку. Інвестиції: практика та досвід, № 3. С. 15–18.
 17. Тельнова Г. В. (2012). Організація підсистеми гнучкого планування в системі фінансового менеджменту підприємства. Економіка та держава, № 6. С. 51–53.
 18. Кравченко О. В. (2008). Фінансове планування в банках. Вісник Хмельницького національного університету, № 6, Т. 3 (124). С. 56–59.
 19. Мельник В. О., Журавель Г. В. (2009). Бюджетування в системі стратегічного планування діяльності підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості, № 28. С. 183–18.
 20. Балахонова О. В., Побережний Б. О. (2020). Методика фінансового планування на комунальних підприємствах. Подільський науковий вісник, № 1 (13). С. 18–23.
 21. Боришкевич І. І., Жук О. І., П’ятничук І. Д. (2020). Використання основних інструментів тайм-менеджменту задля підвищення особистої ефективності. Ефективна економіка, № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7876.
 22. Росоха В. В., Газуда Л. М. (2013). Особливості планування в системі маркетингового менеджменту. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка, Вип. 2(39), Ч. 1, С. 223–233.