Синтез та застосування в процесах структурування епокси-олігоестерних сумішей пероксидної похідної епоксидної смоли ЕД-20

Автори: 
Mykhaylo Bratychak and Natalia Chopyk

Вивчено реакцію хімічної модифікації епоксидної смоли ЕД-20 гідропероксидом ізопропілбензолу. Встановлено вплив тривалості процесу на протікання реакції між смолою та гідропероксидом. Вивчена можливість використання синтезованого продукту, як компоненту в процесах структурування епокси-олігоестерних композицій із застосуванням різних за природою затверджувачів.

[1] Chernin I., Smekhov F. and Zerdnev U.: Epoxidnye Polimery i Kompozicii. Khimiya, Moskwa 1982.
[2] Bratychak M., Bratychak M. (junior), Brostow W. and Shyshchak O.: Mater. Res. Innovat., 2002, 6, 24.
[3] Sorokin M. and Lyalushko K.: Praktikum po Khimii i Technologii Plenkoobrazuyushih Veshestv. Khimiya, Moskwa 1971.
[4] Ivanov V. (Ed.): Rukovodstvo k Prakticheskim Rabotam po Khimii Polimerov. Izd-vo Leningradskogo universiteta,  Leningrad 1982.
[5] GOST 5233-50. Metody Ispytaniy Lakov i Krasok. Izd-vo standartov, Moskwa 1951.
[6] Grigorev A.: Praktikum po Tekhnologii Polimerizacionnykh Plasticheskikh Mas. Vysshaya shkola, Moskwa 1972.
[7] Bazylyak L., Bratychak M. and Brostow W.: Mater. Res. Innovat., 1999, 3, 132.
[8] Kochnova Z., Gavoronok E. and Chalykh A.: Epoksidnye Smoly i Otverditeli: Promyshlennye Produkty. Khimiya, Moskwa 2006.