Залежність токсичності фенолів від типу і положення замісників

Authors: 

Irina Belostotskaja, Elena Burlakova, Vyacheslav Misin, Grigory Nikiforov, Natalia Khrapova and Valentina Shtol’ko

Вивчено токсичність 28 похідних фенолу, які мають алкільні замісники в 2- i 6-положенні і функційні групи NH2 , CN, ОН в 4-положенні. Показано, що найменшу токсичність мають феноли з двома трет-бутиловими замісниками в о-положенні. Токсичність зростає при віддаленні функційних п-замісників від бензольного ядра. Отримані результати вказують на можливість синтезу нових, нетоксичних, біологічно активних фенольних сполук.

[1] Burlakova E. and Khrapova N.: Usp. Khimii, 1985, LIV, 1540.
[2] Khrapova N.: Perekisnoje Okislenije Lipidov Biologicheskikh Membrane i Pischevyje Dobavki, [in:] E. Burlakova (Ed.), Khemicheskaja i Biologicheskaja Kinetika. Novyje Gorizonty. T. 2. Biologicheskaja Kinetika. Khimiya, Moskwa 2005, 46-60.
[3] Burlakova E., Alesenko A., Molochkina E. et al.: Bioantioxidanty v Radiatsionnom Porazhenii i Zlokachestvennom Roste. Nauka, Moskwa 1975.
[4] Ershov V., Nikiforov G. and Volodkin A.: Prostranstvenno Zatrudnennyje Phenoly. Khimiya, Moskwa 1972.
[5] Zarudij F., Gilmutdinov G., Zarudy R. et al.: Khimiko-Farmacevtichesky Zh., 2001, 35, 42.
[6] Zorkina A., Kostin J., Inchina V. et al.: Khimiko-Farmacevtichesky Zh., 1998, 32, 3.
[7] Kotljarov A., Smirnov L., Smirnova L. et al.: Exper. i Clinich. Pharmacol.: Dvuchmes. Nauchno-Theoret. Zh., 2002,. 65, 31.
[8] Zenkov N., Kandalintseva N., Lankin V. et al.: Phenolnyje Bioantioxidanty. SO RAMN, Novosibirsk 2003.
[9] Burlakova E.: Bioantioxidanty: Vchera, Segodnya, Zavtra [in:] E. Burlakova (Ed.), Khemicheskaja i Biologicheskaja Kinetika. Novyje Gorizonty. T. 2. Biologicheskaja Kinetika. Khimiya, Moskwa 2005, 10-45.
[10] Kravchuk E., Keselyova T., Ostrovsky M. et al.: Refract. Khirurgija i Ophtalm., 2008, 8, 36.
[11] Russkiy Federalnyi Registr Biologicheski Activnykh Dobavok k Pische. Izd. 2, Moskwa 2001.
[12] Mizutani T., Ishida I., Yamamoto K. and Tajima K.: Toxic. Appl. Pharm., 1982, 62, 273.
[13] Ershov V. and Belostotskaja I.: Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1965, 7, 1301.
[14] Belostotskaja I., Volodkin A., Ostapets-Sveshnikova G. and Ershov V.: Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1966, 10, 1833.
[15] Belen’ky M. Elementy Kolichestvennoy Ocenki Pharmacologicheskogo Effekta. Izd. Akad. Nauk Latv. SSR, 1959.
[16] Roginsky V.: Phenolnyje Antioxidanty: Reakschionnaja Sposobnost‘ i Effektivnost‘. Nauka, Moskwa 1988.
[17] Takahashi O. and Hiraga K.: Fd. Cosmet. Toxic., 1997, 17, 451.
[18] Temnikova T.: Kurs Teoreticheskikh Osnov Organicheskoy Khimii. Khimiya, Leningrad 1968.
[19] Albert A.: Selective Toxicity, 7th edn. Chapman and Hall, London 1985.
[10] Hohlov A.: Bull. Exp. Biology and Medicine, 1988, 10, 440.
[21] Kabiev O. and Balmuhanov S. Prirodnyje Phenoly – Perspektivny Klass Protivoopukcolevykh Radiopotentsi-rujuschich Soedineniy. Meditsina, Moskwa 1975.
[21] Vergejchik T.: Toxikologicheskaja Khimiya. MEDpress-inform, Moskwa 2009.