антиоксидант

Oдностадійний синтез і оцінка антиокиснювальної активності та токсичності деяких гідроксиксантонів

За допомогою одностадійої реакції циклодегідрування похідних гідроксибензенової кислоти (саліцилова або резорцилова кислота) з флороглюціном або пірогалолом у присутності реагенту Ітона (P2O5/MeSO3H) одержано нові сполуки гідроксиксантону. Для визначення інгібуючої концентрації (IC50) синтезованих сполук їх антиокиснювальну активність перевірено за допомогою 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилу. Цитотоксичність отриманих сполук оцінено MТT-тестом на лінії клітин Vero.

Study of mint extracts antioxidant activity by electrochemical methods

The total amount of antioxidants and their activity with respect to oxygen and its radicals are measured in water extract of mint peppery (Mentha piperita L.) by two electrochemical methods: ammetric and voltammetric. Mechanisms of interaction of antioxidants with oxygen and its radicals have been investigated

Квантово-хімічні розрахунки при дослідженні властивостей 1-(карбокси)-1-(N-метиламід)-2-(3‘,5‘-ди-трет.-бутил-4‘-гідроксифеніл)-пропіонатів натрію і калію у біологічному середовищі

За допомогою квантово-хімічних розрахунків у наближенні РМ6 розраховані енергії утворення, ентальпії та ентропії конформерів 1-(карбокси)-1-(N-метиламід)-2-(3‘,5‘-ди-трет.-бутил-4‘-гідроксифеніл)-пропіонової кислоти та 1-(карбокси)-1-(N-метиламід)-2-(3‘,5‘-ди-трет.-бутил-4‘-гідроксифеніл)-пропіонатів натрію і калію. Знайдено подвоєння сигналів в 1Н ЯМР спектрі першого конформера, які при нагріванні зливаються в синглети. Зміна структури конформерів і донорно-акцепторних комплексів (сольватів) відбувається із збереженням координаційного зв‘язку металу з лігандом.

Залежність токсичності фенолів від типу і положення замісників

Вивчено токсичність 28 похідних фенолу, які мають алкільні замісники в 2- i 6-положенні і функційні групи NH2 , CN, ОН в 4-положенні. Показано, що найменшу токсичність мають феноли з двома трет-бутиловими замісниками в о-положенні. Токсичність зростає при віддаленні функційних п-замісників від бензольного ядра. Отримані результати вказують на можливість синтезу нових, нетоксичних, біологічно активних фенольних сполук.